• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1020 (2006) Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 9 περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 3 του ν. 3399/2005 - Παράταση του χρόνου για την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1011553/357/ΔΜ (2006) Σχετικά με τη δήλωση μεταβίβασης ακινήτων λόγω μετασχηματισμού βάσει του νόμου 2166/93.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1015 (2006) Σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1009387/534-20/0016 (2006) Παράταση υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών στο νομό Κεφαλληνίας. .
ΑΝΟΙΓΜΑ

1013 (2006) Μείωση ειδικού φόρου που επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1012 (2006) Oρισμός αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄)
ΑΝΟΙΓΜΑ

1009 (2006) Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1008 (2006) Απόδοση στο Δημόσιο του ποσοστού επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικών σωματείων κ.λ.π.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1005 (2006) Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: 1001427/11/0013 (2006) Αναπροσαρμογή, συμπλήρωση και επέκταση των τιμών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων βάσει των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και του άρθρου 14 του ν. 1473/1984.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1122365/9069/Δ-0016 (2006) Αναπροσαρμογή ειδικών τελών τεχνικού ελέγχου οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθμ.2/478/0025 (2006) Διαδικασία βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1001 (2006) Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄) «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1122472/874/Τ.& Ε.Φ. (2005) Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1158 (2005) Αναπροσαρμογή τιμών, και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1159 (2005) Καθορισμός τιμής διάθεσης χαρτών και βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αυτό, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ.1158/30-12-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1160 (2005) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2006 (έντυπο Ε9) και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1161 (2005) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2006 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1162 (2005) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2006 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1122028/8991/0016 (2005) Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
ΑΝΟΙΓΜΑ