• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1010 (2007) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2007 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1007 (2007) Παραλαβή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων που κατατίθεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, που αποκτά σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προσώπου σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του 2523/97
ΑΝΟΙΓΜΑ

1017 (2007) Ρύθμιση θεμάτων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 47 του ν. 3028/2002.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1005 (2007) Χορήγηση απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980, όπως ισχύουν, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας σε πολίτες των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1114395/13/0006Δ (2007) Περί της αναγραφής στις εξουσιοδοτήσεις που συντάσσονται σε ιδιωτικό έγγραφο, προσωπικών στοιχείων του εξουσιοδοτούντος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1004 (2007) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6 και 10, παρ. 8 του Ν. 3481/2006 - Τέλη Μηχανημάτων Έργων (Μ.E.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1002 (2007) Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1001 (2007) Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1140 (2006) Κοινοποίηση απόφασης «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1150 (2006) Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2007.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1148 (2006) Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1146 (2006) Κοινοποίηση του άρθρου 16 του νόμου «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

1145 (2006) Kοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3513/2006 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1144 (2006) Κοινοποίηση της 449/2006 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με το αν μπορεί ημεδαπή Ε.Π.Ε. να έχει μοναδικό εταίρο αλλοδαπή μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. καθώς και αν ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει βεβαίωση έναρξης εργασιών σε Ε.Π.Ε., η οποία έχει μοναδικό εταίρο αλλοδαπή μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., πριν η εταιρεία αυτή κηρυχθεί άκυρη με δικαστική απόφαση, με δεδομένο το γεγονός ότι έχουν τηρηθεί εκ μέρους αυτής όλες οι απαιτούμενες κατά νόμον για την ολοκλήρωση της σύστασης της διατυπώσεις δημοσιότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1141 (2006) Επιβολή τελών κυκλοφορίας σε οχήματα που έχουν ταξινομηθεί προσωρινά και διαθέτουν αναλογικό ταχογράφο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1143 (2006) Κοινοποίηση των διατάξεων της με αριθ.5618/3-11-2006 Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1689 τ.Β΄/17-11-2006 - Παράταση του χρόνου για την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 (2006) Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1138 (2006) Κατάσχεση «εις χείρας τρίτου» βεβαίωση - είσπραξη του χρέους σε βάρος του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1136 (2006) Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1133 (2006) Καθορισμός ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από τους δικαιούχους.
ΑΝΟΙΓΜΑ