• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1145 (2004) Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Δήμων και Κοινοτήτων προς το Δημόσιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1139 (2004) Συμπληρωματικός πίνακας περιοχών εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας κατά το ελαιοκομικό έτος 2004-2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1136 (2004) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2005 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1137 (2004) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005 (έντυπο Ε9) και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1129 (2004) Προσδιορισμός αξίας ακινήτων κατά τον έλεγχο εκκρεμών υποθέσεων στη φορολογία κεφαλαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1132 (2004) Κατάργηση των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων. Παροχή οδηγιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1140 (2004) Κοινοποίηση της 459/2004 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1133 (2004) Διαχείριση δεδομένων απωλειών Φορολογικών Μηχανισμών Φ.Τ.Μ. και Βιβλίων και Στοιχείων του Κ.Β.Σ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1125 (2004) α. Κοινοποίηση της αριθ. 327/04 γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. περί εφαρμογής των διατάξεων για έκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων. β. Έκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων επί υποθέσεων χρήσεων 1998 και παλαιότερων που περαιώθηκαν με βάση τις ρυθμίσεις των αποφάσεων ΠΟΛ.1155/02, ΠΟΛ. 1085/03, 1065798/1480/03 και ΠΟΛ.1107/03.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1123 (2004) Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2004 - 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1119 (2004) Απαλλαγή από το Φ.Μ.Α.Π. αναδασωτέων εκτάσεων και τροποποίηση της εγκυκλίου 1042365/251/Β0013/ΠΟΛ.1130/14-4-1997.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1117 (2004) Αμοιβαία Συνδρομή στην είσπραξη μεταξύ των κρατών - μελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1122 (2004) Μεταβίβαση ακινήτου με γονική παροχή ή δωρεά με ανέκκλητη πληρεξουσιότητα, με ή χωρίς προσύμφωνο, μετά το θάνατο του εντολέα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1112 (2004) Υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, προκειμένου να δηλωθεί η ανέγερση ή η διαμόρφωση κτιρίου το οποίο προορίζεται για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 2/60132/0020 (2004) Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1108 (2004) Αλλαγή της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1105 (2004) Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1107 (2004) Ανάκληση της με αριθ. Πρωτ. 1036682/1305/00TY/Δ/4.5.04, ΠΟΛ. 1038 (ΦΕΚ 763/8/24.5.04) που αφορά στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων, στο Νομό Φλώρινας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1106 (2004) Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της αριθμ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 ΠΟΛ. 1049 (ΦΕΚ 214/τ.Β΄/05.03.01) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1100 (2004) Κοινοποίηση διατάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ