• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1116 (2005) Κοινοποίηση της αρ. 334/05 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1122 (2005) Κοινοποίηση της 174/2005 γν/σης Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ15-15644 (2005) Επικύρωση αντιγράφων – βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Δημάρχους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1107 (2005) Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. (Ν.Δ. 2548/1953, Φ.Ε.Κ. 231/27.8.1953, τ.Α’) Αλλαγή στο Πιστοποιητικό Φορολογικής που χορηγούν οι Φορολογικές Αρχές των Η.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1106 (2005) Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2005 - 2006, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1101 (2005) Καταχώρηση στο Μητρώο των στοιχείων ταυτότητας των ομογενών με λατινικούς χαρακτήρες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1102 (2005) Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών .
ΑΝΟΙΓΜΑ

1099 (2005) Οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή και ενιαία εφαρμογή των εντύπων Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9 για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας κτισμάτων ακινήτων ειδικών κατηγοριών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1098 (2005) Οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ σε κατοίκους εξωτερικού για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 και Ε9 έτους 2005
ΑΝΟΙΓΜΑ

1095 (2005) Καταβολή αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρείες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόμιση νομίμων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1092 (2005) Έντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1093 (2005) Συμπλήρωση της απόφασης 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1084 (2005) Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1083 (2005) Έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1079 (2005) Έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1077 (2005) Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3296/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1047551/3131-20/0016 (2005) Παράταση καταβολής δόσεων της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών Ν.3259/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1073 (2005) Φορολόγηση ημιυπαίθριων και βοηθητικών χώρων - Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1070 (2005) Κοινοποίηση της 1038576/240/Τ.&Ε.Φ./11-4-2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1069 (2005) Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ στις Δ.Υ.ΠΕ., στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Σχετ.: Το 5667/20.4.2005 έγγραφο του Τρίτου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας - Πρόνοιας Αττικής.
ΑΝΟΙΓΜΑ