• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

Αριθμ.Πρωτ.: 1042701/2989-20/0016 (2006) Κοινοποίηση των διατάξεων της ρύθμισης ληξιπροθέσμων ή μη υποχρεώσεων των αμιγών δημοτικών, κοινοτικών και διαδημοτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης προς το Δημόσιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1084 (2006) Τέλος χαρτοσήμου των αποδείξεων είσπραξης των εσόδων υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1047385/542/0006Δ (2006) Περί της αποδοχής από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εξουσιοδότησης, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, βεβαιώθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 (Σύμβαση της Χάγης).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1080 (2006) Οδηγίες για βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1047496/501/0006Δ (2006) Περί της δυνατότητας επικύρωσης από τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. αντιγράφων εγγράφων, τα οποία έχουν εκδοθεί από τη Μουφτεία Ξάνθης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1042725/497/0006Δ (2006) Περί της δυνατότητας επικύρωσης από τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. αντιγράφων συμβολαιογραφικών, δικηγορικών, δικαστικών και εκκλησιαστικών εγγράφων, από ακριβή αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1078 (2006) Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας Ν.3228/2004, ΦΕΚ 32τ.Α΄/9.2.2004) Τροποποίηση στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι Τουρκικές αρχές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1079 (2006) Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας & Η.Π.Α. (Ν.Δ. 2548/1953, Φ.Ε.Κ. 231/27.8.1953, τ.Α΄). Αλλαγή στο Πιστοποιητικό Φορολογικής που χορηγούν οι Φορολογικές Αρχές των Η.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1075 (2006) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν.3453/2006 στις δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π και Ε9 έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1072 (2006) Οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, κατοίκους εξωτερικού, με σκοπό τη βεβαίωση οφειλών σε βάρος τους, χωρίς την καταχώριση στο μηχανογραφικό σύστημα των στοιχείων του αντικλήτου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1073 (2006) Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1069 (2006) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α΄) «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1061 (2006) Μη υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου των εργολαβικών συμβάσεων για ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1062 (2006) Παροχή οδηγιών σχετικά με το άρθρο 13 του ν. 3453/2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1037687/187/0013 (2006) Διόρθωση τυπογραφικών σφαλμάτων του 1034466/160/0013/4-4-2006 εγγράφου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1057 (2006) Κοινοποίηση ΑΥΟΟ ΙΕ/10493/2083/22-3-2006 περί καθορισμού απαραίτητων δικαιολογητικών για την αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών των αλλοδαπών εταιρειών που λειτουργούσαν στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.89/1967
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1034466/160/0013 (2006) Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1033049/682/Α0012 (2006) Στεγαστικό επίδομα φοιτητών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1055 (2006) Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄/30.12.05 ΠΟΛ.1158 (Φ.Ε.Κ. 1982/Β΄/30.12.05) απόφασης του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1029621/79/Τ.& Ε.Φ. (2006) Έγκριση παράτασης κατά μία (1) ημέρα, μόνο της ημερομηνίας καταβολής τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, από την ημερομηνία χορήγησης το πρώτον της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ