• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1151 (2005) Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1141 (2005) Υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1140 (2005) Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α’) α) για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 και β) για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της ίδιας Οδηγίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1139 (2005) Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων σε περίπτωση άσκησης προσφυγής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1138 (2005) Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2005 - 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1133 (2005) Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1131 (2005) Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 2/49670 (2005) Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1124 (2005) Οδηγίες για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1123 (2005) Προσδιορισμός αξίας ακινήτων κατά τον έλεγχο εκκρεμών υποθέσεων στη φορολογία κεφαλαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1120 (2005) Έναρξη λειτουργίας της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Πιστοποίηση Εγκυρότητας Στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος» στη δικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στη διεύθυνση www.gsis.gr .
ΑΝΟΙΓΜΑ

1119 (2005) Οίκοθεν Απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς, κατοίκους Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα, με σκοπό τη βεβαίωση απαιτήσεων Φ.Π.Α. οφειλόμενου στη χώρα μας καθώς και την είσπραξη των οφειλών αυτών μέσω της Αμοιβαίας Συνδρομής .
ΑΝΟΙΓΜΑ

1115 (2005) Έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1116 (2005) Κοινοποίηση της αρ. 334/05 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ15-15644 (2005) Επικύρωση αντιγράφων – βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Δημάρχους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1122 (2005) Κοινοποίηση της 174/2005 γν/σης Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1107 (2005) Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. (Ν.Δ. 2548/1953, Φ.Ε.Κ. 231/27.8.1953, τ.Α’) Αλλαγή στο Πιστοποιητικό Φορολογικής που χορηγούν οι Φορολογικές Αρχές των Η.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1106 (2005) Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2005 - 2006, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1101 (2005) Καταχώρηση στο Μητρώο των στοιχείων ταυτότητας των ομογενών με λατινικούς χαρακτήρες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1102 (2005) Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών .
ΑΝΟΙΓΜΑ