• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

ΠΟΛ 1270 (2000) Παροχή οδηγιών για τις διαδικασίας και τον τρόπο υποβολής των συμφωνητικών που προβλέπονται από την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 1106210/3960/ΔΕ - Γ (7.11.2000) - Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2523/97 για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 1093246/5486/0016 (2000) Καθορισμός κατηγοριών και κλάσεων των Ειδικών Εντύπων παραβόλων σε Ευρώ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Φ7/103/Γ1/445 (2000) Εννεαετής Υποχρεωτική Εκπαίδευση
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ 257/139 (2000) Καθορισμός τύπου «Δελτίου Κίνησης» (TRANSIT LOG)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1223 (1999) «Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1211 (1999) Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2717/1999"Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας" και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ.883/530/1999 (1999) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1310/1198 (30.12.1998) - Προσδιορισμός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1205 (1998) Απαλλαγή αγροτών στη φορολογία κεφαλαίου - Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1064406/1250/0006Β (1998) Τροποποίηση αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών ως προς το τύπο και το περιεχόμενο ορισμένων εντύπων Δ.Ο.Υ., των Υποσυστημάτων «Μητρώου», «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων», «Έσοδα - Έξοδα», «Δικαστικών Ενεργειών» και «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), καθώς και τις ΔΟΥ που χρησιμοποιούν αυτά
ΑΝΟΙΓΜΑ

1027320/678/0006Β (1998) Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 1135781/4484 (17.11.1997) - Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2523/97 (ΦΕΚ Α' 179) για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1317 (1997) Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/11.9.1997) "Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις"
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 45081 (1997) Αποδεικτικό ενημερότητας για οφειλές προς δήμους, κοινότητες και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ.838/33 (25.6.1997) - Κοινοποίηση της αρ. Δ. 567/21/18-4-96 Α.Υ.Ο. «περί καθορισμού Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1185 (1997) Πώληση εντύπων παραβόλων του Δημοσίου από Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1084 (1997) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 8, 16α, 18, 20 παράγρ. 4, 5 και 8 και 40 του ν. 2459/1997 "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1310 (3.12.1996) Προσδιορισμός κατ' άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ.567/21 (1996) - Καθορισμός Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου.
ΑΝΟΙΓΜΑ