• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

ΠΟΛ 1185 (1997) Πώληση εντύπων παραβόλων του Δημοσίου από Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1084 (1997) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 8, 16α, 18, 20 παράγρ. 4, 5 και 8 και 40 του ν. 2459/1997 "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1310 (3.12.1996) Προσδιορισμός κατ' άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ.567/21 (1996) - Καθορισμός Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1149 (1994) Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1117 Αρ. Πρωτ. 1044770/10159/Β0012 (23.3.1993) - Λογιστική εμφάνιση των αποθεματικών που σχηματίζουν οι επιχειρήσεις από τα καθαρά κέρδη κάθε χρήσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: Σ.4309/159 (1983) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 1402/1983 «Προσαρμογή της Τελωνειακής και Δασμολογικής Νομοθεσίας στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ο.Κ.)»
ΑΝΟΙΓΜΑ