• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1117 (2004) Αμοιβαία Συνδρομή στην είσπραξη μεταξύ των κρατών - μελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1122 (2004) Μεταβίβαση ακινήτου με γονική παροχή ή δωρεά με ανέκκλητη πληρεξουσιότητα, με ή χωρίς προσύμφωνο, μετά το θάνατο του εντολέα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1112 (2004) Υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, προκειμένου να δηλωθεί η ανέγερση ή η διαμόρφωση κτιρίου το οποίο προορίζεται για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 2/60132/0020 (2004) Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1108 (2004) Αλλαγή της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1105 (2004) Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1107 (2004) Ανάκληση της με αριθ. Πρωτ. 1036682/1305/00TY/Δ/4.5.04, ΠΟΛ. 1038 (ΦΕΚ 763/8/24.5.04) που αφορά στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων, στο Νομό Φλώρινας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1106 (2004) Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της αριθμ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 ΠΟΛ. 1049 (ΦΕΚ 214/τ.Β΄/05.03.01) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1100 (2004) Κοινοποίηση διατάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1099 (2004) Τέλος χαρτοσήμου τόκων υπερημερίας που απορρέουν από σχέσεις που υπάγονται στο Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1097 (2004) Κοινοποίηση της αρ. 348/2004 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1095 (2004) Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2004-2005, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1079 (2004) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1077 (2004) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1068 (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 3227/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1066 (2004) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1071 (2004) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1064 (2004) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1011295/35/0013/6-2-2004 ΠΟΛ. 1014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1057 (2004) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ Η ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1054 (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 208/04 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ., ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΦΜ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ KΟΙΝΩΝΙΑΣ KΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ, ΑΛΛΑ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΥΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ