• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1004 (2003) ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1005 (2003) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1002 (2003) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1003 (2003) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1044171/1369/ΠΟΛ.1155/2002 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Φ. 919/636 (2002) Τροποποίηση της Φ.639/447/14.8.2002 απόφασης του Υπουργού οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1109/Β/23.8.2002).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ.639/447 (2002) Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 2/37653/0020 (2002) Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ 758/397/5.6.2002 (5.6.2002) - Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και των δικαιωμάτων υπέρ τρίτων, που αναλογούν στην εξερχόμενη από Φορολογικές Αποθήκες αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1150 (15.5.2002) - Οδηγίες για τη διόρθωση των τυχόν λανθασμένων στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1253/2001 (07.11.2001) - Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.487/01 Γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Φ.254/167 (22.3.2001) - Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία «ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1068 (2001) Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1300 (2000) Κοινοποίησή των διατάξεων των άρθρων 25-33 του νόμου «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1270 (2000) Παροχή οδηγιών για τις διαδικασίας και τον τρόπο υποβολής των συμφωνητικών που προβλέπονται από την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 1106210/3960/ΔΕ - Γ (7.11.2000) - Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2523/97 για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 1093246/5486/0016 (2000) Καθορισμός κατηγοριών και κλάσεων των Ειδικών Εντύπων παραβόλων σε Ευρώ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Φ7/103/Γ1/445 (2000) Εννεαετής Υποχρεωτική Εκπαίδευση
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ 257/139 (2000) Καθορισμός τύπου «Δελτίου Κίνησης» (TRANSIT LOG)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1223 (1999) «Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1211 (1999) Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2717/1999"Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας" και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ