• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Αριθ.Πρωτ: Φ.21250/31676/Δ16.1111 (20.08.2019) - Σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. πρ.: Φ.80000/οικ.36531/129 (28.08.2019) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 120 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43/2019 (13.08.2019) - Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του ν.4611/2019 (Α΄ 73/2019)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/Δ’/9096/227 (08.08.2019) - «Τροποποίηση του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών, παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α’ 85)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Φ.80000/35591/Δ16.1210 (07.08.2019) - Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/13.3.2018 (ΑΔΑ: ΩΙΙ0465Θ1Ω-6ΦΣ) εγκυκλίου περί καθορισμού των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 1.1.1993 ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39/2019 (04.07.2019) - «Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα Μαθητείας σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38/2019 (02.07.2019) - «Συνταξιοδότηση με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ είτε με άλλες ειδικές διατάξεις, με ειδική προϋπόθεση την πραγματοποίηση 1000 ή 500 ημερών ασφάλισης εντός των τελευταίων 17 ετών πριν από τη συμπλήρωση του εκάστοτε ισχύοντος ορίου ηλικίας ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης». Κοινοποίηση της διάταξης του άρθ. 33 του ν. 4611/2019.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36/2019 (01.07.2019) - «Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/2019.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37/2019 (01.07.2019) - Α) Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη σύμφωνα με τον ν.4387/2016 σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 883/04 & 987/09 και τις Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας (ΔΣΚΑ). Β)Μετατροπή των περιόδων ασφάλισης/κατοικίας εξωτερικού και αποτύπωση των ελληνικών περιόδων ασφάλισης/κατοικίας στα κοινοτικά/διακρατικά έντυπα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35/2019 (26.06.2019) - «Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Δήμο Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Ιανουάριο του 2019».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34/2019 (26.06.2019) - «Εφαρμογή διατάξεων οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης και των Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2019 (21.06.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 61654/10-06-2019 (ΦΕΚ Β’, 2324/14-06-2019) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ. 324/751165 (20.06.2019) - «Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών, συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων, στον κλάδο ασθένειας του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1276/82, όπως ισχύει».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ80020/οικ.26768/Δ16.871 (19.06.2019) - Παροχή οδηγιών - διευκρινίσεων ως προς τον υπολογισμό και την καταβολή των συντάξεων από το ΕΤΕΑΕΠ στους δικαιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ (άρθρο εικοστό τέταρτο του ν. 4618/2019, ΦΕΚ 89 Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.27156/854 (19.06.2019) - Εφαρμογή διατάξεων παρ.2 άρθρου 19 του ν. 4611/2019
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Φ.80000/36037/833 (18.06.2019) - «Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχου σε επαγγελματίες οδηγούς μετά την θέση σε ισχύ του άρθρο 10, παρ. 8 του ν. 4530/2018, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4599/2019»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 61654 (10.06.2019) - Τροποποίηση της 130060/27.11.2017 (Β΄ 4158) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ. 723898 (16.06.2019) - «Χειρισμός θεμάτων που αφορούν την ασφαλιστική ικανότητα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/2019 (12.06.2019) - «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 4611/2019 (Α΄73) σχετικά με την παρακράτηση οφειλών από σύνταξη »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/2019 (16.06.2019) - «Ασφάλιση κατά τη διάρκεια χορήγησης ειδικής επιδότησης ανεργίας σε πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.(Ε.Β.Ζ. ωΑ.Ε.)»
ΑΝΟΙΓΜΑ