• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Αριθμ.Πρωτ.: Γ51/227 (2005) - Υπενθύμιση Γενικού Εγγράφου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: Σ51/24 (2005) Ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3385/2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

70 (2005) Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής τους στη χώρα μας βάσει των διατάξεων των παρ. 10 και 11 του άρθρου 91 του Ν. 3386/05.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: Α02/1102 (23.9.2005) - Σχετικά με την υποβολή Αίτησης Απογραφής άμεσα Ασφαλισμένου και στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου απασχόλησης του ασφαλισμένου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

64 (2005) Συμπληρωματικές οδηγίες για τον Προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης στο τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

59 (2005) Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 32 του Κανονισμού Ασθενείας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

56 (2005) 1) Υπολογισµός ποσού σύνταξης Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) των προερχοµένων από το τ. ΤΕΑΠΑΕ ασφ/νων (άρθρ. 73 παρ. 1 Ν. 3371/05). 2) Μείωση ποσού σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) στους συνταξιοδοτούµενους µε βάση τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3232/04.
ΑΝΟΙΓΜΑ

55 (2005) Αυξήσεις συντάξεων των συνταξιούχων του συγχωνευθέντος στο ΕΤΕΑΜ Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε. – άρθρο 73 παρ. 2 Ν. 3371/05.
ΑΝΟΙΓΜΑ

54 (2005) Χορήγηση εφάπαξ επιδόµατος αεροθεραπείας στους επιδοτούµενους ασφ/νους και στους συν/χους που πάσχουν από φυµατίωση, καρκίνο των πνευµόνων, πνευµονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 2005
ΑΝΟΙΓΜΑ

52 (2005) Έναρξη καταβολής του ποσού της σύνταξης σε ασφ/νους που συνταξιοδοτούνται µε τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ

49 (2005) Κοινοποίηση διατάξεων για υποβολή μηνυτήριων αναφορών άνω των 2.000,00 ευρώ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Επίσπευση του διακανονισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεών μας από συντάξεις που χορηγήθηκαν με το Ν.Δ. 4202/61 (Διαδοχικής Ασφάλισης). Σχετ.: Η 66/2004 και 11/2005 Εγκύκλιος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Διακίνηση υπηρεσιακών σημειωμάτων για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Μη καταβολή εξόδων κηδείας από τη Γερμανία. Σχετικά: Εγκύκλιος 162/1.12.1980
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων ΣΧΕΤ.: Ε33/222/25-4-05, Ε33/52/10-2-05
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Καταβολή Δωροσήμου Β’ τετραμήνου 2005 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Επανυπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών εγγάμων γυναικών, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 2965/2001. Σχετ.: Οι Εγκ. με αρ. 43/2002 , 70/2002 και 52/2004 .
ΑΝΟΙΓΜΑ