• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

36 (2003) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003
ΑΝΟΙΓΜΑ

37 (2003) Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων  των  ασφαλιστικών  κλάσεων  από  1/1-31/12/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

35 (2003) Ακύρωση Αριθμού Μητρώου Ασφ/νου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤ. : ΕΓΚ. 52/99, 69/02 ΚΑΙ ΤΟ ΥΠ'. ΑΡΙΘΜ. Ε33/53/5-3-03 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

18 (2003) Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), από 1/1/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

5 (2003) Παράταση ασφ/κής ικανότητας αλλοδαπών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2003 ΕΩΣ 31/12/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

3 (2003) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΟΔΗΓΙΑ (80/987/ΕΟΚ) (1980) ΟΟΔΗΓΙΑ (80/987/ΕΟΚ)ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ης 'Οκτωβρίου 1980 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση άφερεγγυότητος του εργοδότη
ΑΝΟΙΓΜΑ