• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

- (2006) Χρονική διάρκεια ασφ/κής ικανότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ

91 (2005) Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ΄ΕΤΕΑΜ,(τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3385/05.
ΑΝΟΙΓΜΑ

90 (2005) Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2006». Σχετ: Εγκ.120/04
ΑΝΟΙΓΜΑ

88 (2005) Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την επιστροφή της ειδικής μηνιαίας εισφοράς υπέρ Λ.Α.Φ.Κ.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Ενέργειες για την αναπροσαρμογή των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ΕΤΕΑΜ από 1-1-2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Ενέργειες για τη σύντμηση του χρόνου αναμονής έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων – Υπενθύμιση Γενικού Εγγράφου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της καταβολής διατροφής από τον/την πρώην σύζυγο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

86 (2005) Μέτρα προστασίας δικαιωμάτων των ασθενών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

85 (2005) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3385/05 στο ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ - ΤΕΑΜ) και στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Η διατροφή που τυχόν κατέβαλε ο/η πρώην σύζυγος κατά το χρόνο επέλευσης του θανάτου του δεν συμπεριλαμβάνεται στο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του/της επιζώντος/ζώσης διαζευγμένου/-ης που ελέγχεται για τη συνδρομή της προϋπόθεσης που ορίζεται στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 4 του Ν.3232/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

84 (2005) 1. Αντιμετώπιση των περιπτώσεων λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων στους οποίους έχει χορηγηθεί τιμητική σύνταξη από το Δημόσιο με τις διατάξεις του ν.δ 214/73 και του άρθρου 3 του ν. 1694/87 και οι οποίοι δικαιούνται και δεύτερη σύνταξη από το Ίδρυμα. 2. Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη χορήγηση σύνταξης από το Δημόσιο στα ανωτέρω πρόσωπα με βάση τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.3075/2002. Κοινοποίηση της ανωτέρω διάταξης – Οδηγίες για την εφαρμογή της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Συνυπολογισμός χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Διεκπεραίωση κατ’ άμεση προτεραιότητα των εγγράφων της Διοίκησης που αφορούν τον προσδιορισμό των ποσών που διεκδικούνται από ενάγοντες συνταξιούχους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: Σ70/30 (2005) - Αιτήσεις συνταξιούχων για επιστροφή ποσών που παρακρατήθηκαν από τη σύνταξής τους υπέρ ΛΑΦΚΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 83 (2005) Παράταση μέχρι 31/12/2005 της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στις Νομαρχίες από υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγρ. 10 του άρθρου 91 του ν. 3386/05.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 82 (2005) Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου µε βάση τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 3385/2005-Αντικατάσταση του άρθρου 62 του Ν. 2676/99.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 68 (2005) Βάση υπολογισμού της ασφαλιστικής κλάσης των απασχολούμενων αυτοτελώς στο θέαμα και ακρόαμα µε εφάπαξ αμοιβές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 80 (2005) Χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της κατηγορίας ασφαλισμένων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) που κρίνονται µε τις πλήρεις γενικές προϋποθέσεις του Ταμείου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: Τ00/ΦΑ/2160 (2005) Διευκρινίσεις σχετικά µε την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παραγ.19 εδ.α΄ του ν.3232/04, περί χορήγησης πλήρους ποσού σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) στους προερχόμενους από το τ.ΤΕΑΠΑΕ ασφ/νους.
ΑΝΟΙΓΜΑ