• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

56 (2005) 1) Υπολογισµός ποσού σύνταξης Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) των προερχοµένων από το τ. ΤΕΑΠΑΕ ασφ/νων (άρθρ. 73 παρ. 1 Ν. 3371/05). 2) Μείωση ποσού σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) στους συνταξιοδοτούµενους µε βάση τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3232/04.
ΑΝΟΙΓΜΑ

55 (2005) Αυξήσεις συντάξεων των συνταξιούχων του συγχωνευθέντος στο ΕΤΕΑΜ Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε. – άρθρο 73 παρ. 2 Ν. 3371/05.
ΑΝΟΙΓΜΑ

54 (2005) Χορήγηση εφάπαξ επιδόµατος αεροθεραπείας στους επιδοτούµενους ασφ/νους και στους συν/χους που πάσχουν από φυµατίωση, καρκίνο των πνευµόνων, πνευµονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 2005
ΑΝΟΙΓΜΑ

52 (2005) Έναρξη καταβολής του ποσού της σύνταξης σε ασφ/νους που συνταξιοδοτούνται µε τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ

49 (2005) Κοινοποίηση διατάξεων για υποβολή μηνυτήριων αναφορών άνω των 2.000,00 ευρώ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Επίσπευση του διακανονισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεών μας από συντάξεις που χορηγήθηκαν με το Ν.Δ. 4202/61 (Διαδοχικής Ασφάλισης). Σχετ.: Η 66/2004 και 11/2005 Εγκύκλιος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Διακίνηση υπηρεσιακών σημειωμάτων για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Μη καταβολή εξόδων κηδείας από τη Γερμανία. Σχετικά: Εγκύκλιος 162/1.12.1980
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων ΣΧΕΤ.: Ε33/222/25-4-05, Ε33/52/10-2-05
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Καταβολή Δωροσήμου Β’ τετραμήνου 2005 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Επανυπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών εγγάμων γυναικών, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 2965/2001. Σχετ.: Οι Εγκ. με αρ. 43/2002 , 70/2002 και 52/2004 .
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Εξόφληση οφειλών από καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Δήµων, Κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ. Σχετ.: Γενικό Εγγραφο Ε33/198/15.6.04
ΑΝΟΙΓΜΑ

43 (2005) Απόδοση δαπάνης µε τιµή-πακέτου ηµερήσιου νοσηλίου, για τη νοσηλεία σε Νεογνική Μονάδα Ιδιωτικών Κλινικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Αλλαγή Ασφαλιστικού Φορέα. Σχετ.: α. Το άρθρο 8 του Ν.Δ.4202/61 β. Κωδικοποίηση Εγκυκλίων Παροχών Γ1 παρ.4037-4039
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) «Διάρκεια ασφ/κής κάλυψης – παροχής βελτιωµένης θέσης των µελών οικογένειας συντ/χων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ειδικών Ταµείων, ΝΠΔΔ) – Υπολογισµός δικαιώµατος σε κρεβάτι βελτιωµένης θέσης κοινών ασφ/νων». Σχετ.: Εγκ.82/87 και 15/88.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Ενέργειες για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. στους δικαιούχους του επιδόµατος από 1.1.2005-31.12.2005. Σχετ.: Το µε αρ. πρωτ. Σ48/30/21.4.2005 Γενικό Έγγραφο και η µε αρ. 20/2005 Εγκύκλιος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

40 (2005) Τροποποίηση της Εγκυκλίου 32/Γ32/500/10.5.2005 ως προς τη συνταγογράφηση των φαρµάκων των ασθενών νοσηλευοµένων που λαµβάνουν εξιτήριο και τη χορήγηση αδειών ανικανότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την κατάταξη σε ασφ/κές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές καθώς και για την αποτίμηση των παροχών σε είδος για το έτος 2006. ΣΧΕΤ.: Άρθρο 25 παρ. 5 Α.Ν. 1846/51, άρθρο 18 παρ. 5 Κ.Α. Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ
ΑΝΟΙΓΜΑ