• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

109 (2004) Αναστολή μέχρι 30/6/2005 της υποχρέωσης υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, για ορισμένες κατηγορίες εργοδοτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

107 (2004) Εφαρμογή ρυθμίσεων Οργανισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε θέματα του Τομέα Υγείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

106 (2004) Οδηγίες για την χορήγηση σύνταξης με 3500 ημέρες ασφάλισης (άρθρο 2 παρ. 5α του ν.3029/02/11-7-2002 - φεκ.160/τ.α') από την σκοπιά των κοινοτικών κανονισμών 1408/71 και 574/72 και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

101 (2004) Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ασφ/νων τ.ΤΕΑΠΑΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

100 (2004) Ποσοστό χήρας-ου στην σύνταξη, που χορηγείται από το ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ- ΤΕΑΜ), όταν από τον κύριο φορέα χορηγείται σύνταξη και σε διαζευγμένη-ο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3232/04.
ΑΝΟΙΓΜΑ

98 (2004) Προσφυγή σε Δευτεροβάθμια Όργανα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) Εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν.2874/2000 και της Υπουργικής Απόφασης Φ21/οικ1177/31.05.01 ΦΕΚ.409/06.06.01 τ.β' σε συνδυασμό με τις Κοινοτικές Διατάξεις και τις Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) Ο χρόνος 12μηνης επιδότησης λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, καθώς και ο χρόνος παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε Κ.Ε.Κ. των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων συνυπολογίζεται, μαζί τη 12μηνη συνεχή ανανέωση της κάρτας ανεργίας, για τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 24 συνεχών μηνών ανεργίας που ορίζει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.3232/2004 ως προϋπόθεση για συνταξιοδότηση σε μειωμένο όριο ηλικίας, χωρίς την αναζήτηση των ειδικών χρονικών προϋποθέσεων της τελευταίας πενταετίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

94 (2004) Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υπαγωγή των ασφαλισμένων στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/98.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) Διευκρινήσεις ως προς το συνυπολογισμό του χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας και λόγω ανεργίας στις περιπτώσεις όπου οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης συμπληρώνονται με προαιρετική ασφάλιση των μακροχρόνια ανέργων (αρθ.10 Ν.2874/00).
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ' παρ.2 του αρθ.62 του Ν.2676/99 σε διπλοσυνταξιούχους που η μία σύνταξη καταβάλλεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η άλλη από το Δημόσιο - Τροποποίηση οδηγιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

90 (2004) Χορήγηση επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ- ΤΕΑΜ) στους ασφ/νους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που συνταξιοδοτούνται απ' αυτό με βάση τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.5 του Ν.3029/02 - Υπολογισμός ποσού σύνταξης - Λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

92 (2004) Κοινοποίηση της διάταξης με την οποία καταργείται η κράτηση της ειδικής μηνιαίας εισφοράς υπέρ του Λ.Α.Φ.Κ.Α. από τις συντάξεις που καταβάλλει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1.7.2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

93 (2004) 1. Χορήγηση σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ όταν η κύρια σύνταξη τελεί υπό αναστολή λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτουμένου ορίου ηλικίας. 2. Τροποποίηση οδηγιών περί λύσης της υπαλληλικής σχέσης. 3. Συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ ασφ/νων (γυναικών-ανδρών) με τρία τουλάχιστον παιδιά και συμπλήρωση 20ετούς συντάξιμου χρόνου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

87 (2004) Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μητέρων με ανάπηρα τέκνα και συζύγων αναπήρων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 7500 ημέρες εργασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) Ο χρόνος ειδικής επιδότησης λόγω ανεργίας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 11.000 ημερών ασφάλισης που απαιτούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3029/02 για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

82 (2004) Ρύθμιση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων, που επιλέγουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρο 3 του Ν. 3234/04 τη συνέχιση της ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 2874/00 ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Η ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΟΤΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ