• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

- (2005) Διακίνηση υπηρεσιακών σημειωμάτων για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Μη καταβολή εξόδων κηδείας από τη Γερμανία. Σχετικά: Εγκύκλιος 162/1.12.1980
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων ΣΧΕΤ.: Ε33/222/25-4-05, Ε33/52/10-2-05
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Καταβολή Δωροσήμου Β’ τετραμήνου 2005 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Επανυπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών εγγάμων γυναικών, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 2965/2001. Σχετ.: Οι Εγκ. με αρ. 43/2002 , 70/2002 και 52/2004 .
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Εξόφληση οφειλών από καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Δήµων, Κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ. Σχετ.: Γενικό Εγγραφο Ε33/198/15.6.04
ΑΝΟΙΓΜΑ

43 (2005) Απόδοση δαπάνης µε τιµή-πακέτου ηµερήσιου νοσηλίου, για τη νοσηλεία σε Νεογνική Μονάδα Ιδιωτικών Κλινικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Αλλαγή Ασφαλιστικού Φορέα. Σχετ.: α. Το άρθρο 8 του Ν.Δ.4202/61 β. Κωδικοποίηση Εγκυκλίων Παροχών Γ1 παρ.4037-4039
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) «Διάρκεια ασφ/κής κάλυψης – παροχής βελτιωµένης θέσης των µελών οικογένειας συντ/χων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ειδικών Ταµείων, ΝΠΔΔ) – Υπολογισµός δικαιώµατος σε κρεβάτι βελτιωµένης θέσης κοινών ασφ/νων». Σχετ.: Εγκ.82/87 και 15/88.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Ενέργειες για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. στους δικαιούχους του επιδόµατος από 1.1.2005-31.12.2005. Σχετ.: Το µε αρ. πρωτ. Σ48/30/21.4.2005 Γενικό Έγγραφο και η µε αρ. 20/2005 Εγκύκλιος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

40 (2005) Τροποποίηση της Εγκυκλίου 32/Γ32/500/10.5.2005 ως προς τη συνταγογράφηση των φαρµάκων των ασθενών νοσηλευοµένων που λαµβάνουν εξιτήριο και τη χορήγηση αδειών ανικανότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την κατάταξη σε ασφ/κές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές καθώς και για την αποτίμηση των παροχών σε είδος για το έτος 2006. ΣΧΕΤ.: Άρθρο 25 παρ. 5 Α.Ν. 1846/51, άρθρο 18 παρ. 5 Κ.Α. Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Καθορισµός ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων µηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζόµενων του Ν. 2084/92 για το έτος 2005. Σχετ.: Εγκ. 50/04.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Κατάταξη στην 14η ασφαλιστική κλάση των Πωλητών Λαϊκού Λαχείου για το έτος 2005, βάσει της οποίας θα υπολογίζονται οι παροχές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

36 (2005) Αναγνώριση Προϋπηρεσίας και στρατιωτικής υπηρεσίας στον κλάδο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

34 (2005) Εκτέλεση και διεκπεραίωση εργασιών επί θεµάτων παροχών του ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σχετ.: Η αρ.43/03 Εγκύκλιος Δ/νσης Ασφάλισης-Εσόδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

25 (2005) Συνταξιοδότηση λόγω θανάτου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 62 του Ν.2676/99. Σχετ.: Η αρ. 67/00 εγκύκλιος
ΑΝΟΙΓΜΑ

24 (2005) Αναπροσαρµογή, από 1/1/2005 των κατωτάτων ορίων συντάξεων των ασφαλισµένων από 1/1/1993 και µετά. (Ορθή Επανακοινοποίηση)
ΑΝΟΙΓΜΑ

21 (2005) Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβοµένων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και αποτίµηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) α) Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισµένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού του. β) Χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για το έτος 2004. Σχετικά: Η 6/2000 εγκύκλιος και το Γ.Ε. Τ01/668/3/2.3.04 της Δ/σης ΙΚΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ