• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

46 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 03/02/2003 ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ .
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/7/2003 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

39 (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 859/2003 του Συμβουλίου, για επέκταση των Κοινοτικών διατάξεων & στους υπηκόους τρίτων χωρών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) Α) ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΣΗ, ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ. Β) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ι ΚΑ- ΤΕΑΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002
ΑΝΟΙΓΜΑ

36 (2003) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003
ΑΝΟΙΓΜΑ

37 (2003) Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων  των  ασφαλιστικών  κλάσεων  από  1/1-31/12/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

35 (2003) Ακύρωση Αριθμού Μητρώου Ασφ/νου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤ. : ΕΓΚ. 52/99, 69/02 ΚΑΙ ΤΟ ΥΠ'. ΑΡΙΘΜ. Ε33/53/5-3-03 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

18 (2003) Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), από 1/1/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

5 (2003) Παράταση ασφ/κής ικανότητας αλλοδαπών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2003 ΕΩΣ 31/12/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

3 (2003) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΟΔΗΓΙΑ (80/987/ΕΟΚ) (1980) ΟΟΔΗΓΙΑ (80/987/ΕΟΚ)ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ης 'Οκτωβρίου 1980 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση άφερεγγυότητος του εργοδότη
ΑΝΟΙΓΜΑ