• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

76 (2003) Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.3144/2003 περί κοινωνικού διαλόγου για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

75 (2003) Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδου σύνταξης επί ποσού εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ του Ν.3029/2002.
ΑΝΟΙΓΜΑ

74 (2003) Εφαρμογή στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ διατάξεων του Ν.612/77 για τους παρατετραπληγικούς ασφ/νους και τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και νεφρική ανεπάρκεια.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 5 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3029/2002
ΑΝΟΙΓΜΑ

72 (2003) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΙΑ Α) ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η, Θ, Ι ΚΑΙ ΙΑ (Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α., Β) ΤΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ ΚΑΙ Γ) ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

66 (2003) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

64 (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 18 ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ Ν. 3144/03 (ΦΕΚ 111/Τ.Α΄/8.5.03) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Φ11321/ΟΙΚ.15678/1094/7.7.03 (ΦΕΚ 982/Τ.Β'/16.7.03) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Τ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦ/ΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΥΡΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ – ΙΣΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 1.000 ΕΥΡΩ
ΑΝΟΙΓΜΑ

56 (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3144/03 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

55 (2003) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

61 (2003) Κοινοποίηση Διατάξεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

48 (2003) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΑΡ.1 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
ΑΝΟΙΓΜΑ

46 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 03/02/2003 ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ .
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/7/2003 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

39 (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 859/2003 του Συμβουλίου, για επέκταση των Κοινοτικών διατάξεων & στους υπηκόους τρίτων χωρών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ