• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

- (2005) «Διάρκεια ασφ/κής κάλυψης – παροχής βελτιωµένης θέσης των µελών οικογένειας συντ/χων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ειδικών Ταµείων, ΝΠΔΔ) – Υπολογισµός δικαιώµατος σε κρεβάτι βελτιωµένης θέσης κοινών ασφ/νων». Σχετ.: Εγκ.82/87 και 15/88.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Ενέργειες για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. στους δικαιούχους του επιδόµατος από 1.1.2005-31.12.2005. Σχετ.: Το µε αρ. πρωτ. Σ48/30/21.4.2005 Γενικό Έγγραφο και η µε αρ. 20/2005 Εγκύκλιος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

40 (2005) Τροποποίηση της Εγκυκλίου 32/Γ32/500/10.5.2005 ως προς τη συνταγογράφηση των φαρµάκων των ασθενών νοσηλευοµένων που λαµβάνουν εξιτήριο και τη χορήγηση αδειών ανικανότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την κατάταξη σε ασφ/κές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές καθώς και για την αποτίμηση των παροχών σε είδος για το έτος 2006. ΣΧΕΤ.: Άρθρο 25 παρ. 5 Α.Ν. 1846/51, άρθρο 18 παρ. 5 Κ.Α. Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Καθορισµός ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων µηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζόµενων του Ν. 2084/92 για το έτος 2005. Σχετ.: Εγκ. 50/04.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Κατάταξη στην 14η ασφαλιστική κλάση των Πωλητών Λαϊκού Λαχείου για το έτος 2005, βάσει της οποίας θα υπολογίζονται οι παροχές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

36 (2005) Αναγνώριση Προϋπηρεσίας και στρατιωτικής υπηρεσίας στον κλάδο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

34 (2005) Εκτέλεση και διεκπεραίωση εργασιών επί θεµάτων παροχών του ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σχετ.: Η αρ.43/03 Εγκύκλιος Δ/νσης Ασφάλισης-Εσόδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

25 (2005) Συνταξιοδότηση λόγω θανάτου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 62 του Ν.2676/99. Σχετ.: Η αρ. 67/00 εγκύκλιος
ΑΝΟΙΓΜΑ

24 (2005) Αναπροσαρµογή, από 1/1/2005 των κατωτάτων ορίων συντάξεων των ασφαλισµένων από 1/1/1993 και µετά. (Ορθή Επανακοινοποίηση)
ΑΝΟΙΓΜΑ

21 (2005) Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβοµένων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και αποτίµηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) α) Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισµένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού του. β) Χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για το έτος 2004. Σχετικά: Η 6/2000 εγκύκλιος και το Γ.Ε. Τ01/668/3/2.3.04 της Δ/σης ΙΚΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

18 (2005) Αύξηση συντάξεων ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

17 (2005) Αναπροσαρµογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανώτατου ορίου σύνταξης για το έτος 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Συµπληρωµατικοί πίνακες ποσών συντάξεων και κατωτάτων ορίων τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ». ΣΧΕΤ.: Γ.Ε. Τ00/ΦΑ/1872/9-4-2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

14 (2005) 1. Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ασφ/νων τ.ΤΕΑΠΑΕ 2. Χορήγηση πλήρους ποσού σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) στους προερχόµενους από το τ. ΤΕΑΠΑΕ ασφ/νους κατ' εφαρµογή του άρθρου 22 παρ. 19 του Ν.3232/04. 3. Χορήγηση πλήρους ποσού σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) µε τη συµπλήρωση (11.100) ηµερών εργασίας και στο ΕΤΕΑΜ. Σχετ.: α) Η αρ. 101/04 Εγκύκλιος. β) Η αρ.66/02 Εγκύκλιος του Τµήµατος Κύριας Σύνταξης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

15 (2005) Αναπροσαρμογή των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ από 1/1/2004
ΑΝΟΙΓΜΑ

20 (2005) Χορήγηση Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), από 1/1/2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

24 (2005) Αναπροσαρµογή, από 1/1/2005 των κατωτάτων ορίων συντάξεων των ασφαλισµένων από 1/1/1993 και µετά.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) Βεβαιώσεις Εργοδοτών εποχικά απασχολουμένων έτους 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ