• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

Άρειος Πάγος Απόφαση 324/2017 (21.2.2017) - Επίσχεση εργασίας, Υπερημερία εργοδότη
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 86013/1436 (26.4.2017) - Ανάκληση της με αριθμό οικ. 21876/336/31-01-2017 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Νήσων περί ρύθμισης της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’ ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. πρωτ. : 28839 (19.4.2017) - Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 16072/310 (4.4.2017) - Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 6 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ) 2017 (30.3.2017)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. 22574 (23.3.2017) - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ “ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»”
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.9/16572/2017 (6.3.2017) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 11134/17 (10.3.2017) - Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 6660/137 (9.2.2017) - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.9/16561/2017 (6.3.2017) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. : 16435/02.03.2017 - Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης – νέες ρυθμίσεις βάσει του άρθρου 56 του ν.4430/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 6608 (1.3.2017) - Π.Δ. 69/2016 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ.: 14325 (22.2.2017) - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2017 ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ.: 14330 (22.2.2017) - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο3/2017 ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 21876/336 (31.1.2017) - Ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 4122/92 (31.1.2017) - Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 15323/624/06-09-2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3462/2 (26.1.2017) - Μορφή, περιεχόμενο και χρήση τυποποιημένων χειρόγραφων εντύπων και ηλεκτρονικών εφαρμογών Δελτίων Ελέγχου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 3439/Δ9.1168 (26.1.2017) Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25-2-2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25-2-2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28-8-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30-8-2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23-12-2014) απόφασή του, για το έτος 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5/5568/2017 (24.1.2017) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, έτους 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. 4747 (23.1.2017) - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2017 ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ