• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

Ο.Α.Ε.Δ. Αριθμ. απόφ. 1553/35/30-05-2017 - Τροποποίηση της με αριθμό 1375/19/29-04-2014 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 1683/Β/24-06-2014), η οποία τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 3045/52/21-10-2014 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 3198/Β/27-11-2014) και ισχύει σχετικά με την κατάρτιση «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 29542/557 (27.06.2017) - Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β’ ημερολογιακό εξάμηνο 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. 50508 (10.07.2017) - «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 7/2017)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 75812 -06/07/2017 - Ορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 28286/450 (20.6.2017) - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ.32026/500 (07.07.2017) - Τροποποίηση της αριθ. οικ. 55932/1016/02-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας» (Β’ 3888), όπως ισχύει και πλέον ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’205), όπως ισχύει».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Άρειος Πάγος Απόφαση 677/2017 (02.05.2017) -Η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού, έστω και μακροχρόνια, δεν αρκεί να θεμελιώσει την έννοια της βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του, αν δεν συνδέεται και με την πρόθεση του εργοδότη να εξαναγκάσει αυτόν σε παραίτηση προκειμένου να αποφύγει την καταβολή σ΄ αυτόν της αποζημίωσης απόλυσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 12694 (28.6.2017) - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ.29479/464 (26.0.62017) - Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας» (Β΄ 3888) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. οικ. 56914/1033/08-12-2016 (Β΄ 3942) όμοιά της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.πρωτ: 47426/28.06.2017 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2017
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. 38857/26.05.2017 - «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ.92 του ν. 4461/2017 σχετικά με την περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 23455/1491 (23.5.2017) - Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - Προγράμματα 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. πρωτ: οικ. 26304/1568 (8.6.2017) - Εφαρμογή της υπουργικής απόφασης οικ.23455/1491/23.05.2017 (ΦΕΚ B΄ 1962/07.06.2017)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Άρειος Πάγος Απόφαση 539/2017 (04.04.2017) - Χρονικά όρια της ημερήσιας εργασίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ. οικ. 2/40112/ΔΕΠ (26.5.2017) - «Παροχή οδηγιών» Αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης σε ποσοστό του ωρομισθίου κατά τη νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών και νυκτερινής και ημερήσιας εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : οικ. 24135/458 (25.5.2017) - Διευκρινήσεις επί της εφαρμογής της υποπαρ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 19 «Συνδικαλιστικές άδειες» του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 22528/430 (17.5.2017) - Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Άρειος Πάγος Απόφαση 114/2017 (19.1.2017) - Επίσχεση εργασίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Άρειος Πάγος Απόφαση 324/2017 (21.2.2017) - Επίσχεση εργασίας, Υπερημερία εργοδότη
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 86013/1436 (26.4.2017) - Ανάκληση της με αριθμό οικ. 21876/336/31-01-2017 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Νήσων περί ρύθμισης της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’ ).
ΑΝΟΙΓΜΑ