• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

- (2006) Περί της υποχρέωσης προσκόμισης από τους τελικούς δικαιούχους χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων του Κ.Π.Σ., Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής, αποδεικτικών (βεβαιώσεων) ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

70 (2006) Συμπλήρωση του πίνακα Επαγγελματικών Παθήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

69 (2006) Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Απώλεια βεβαιώσεων οι οποίες χορηγούνται από τους Δήµους κατά την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Άσκηση ενδίκων μέσων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

63 (2006) Υποχρέωση αποστολής δειγμάτων υπογραφής των αρμοδίων υπαλλήλων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στα πλαίσια εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης περί κατάργησης της υποχρέωσης της διπλωματικής ή προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (Ν. 1497/84).
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Απώλεια βεβαιώσεων οι οποίες χορηγούνται από τους Δήμους κατά την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών και απώλεια αδειών διαμονής από τον Δήμο Νέας Σμύρνης Ν. Αττικής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Απώλεια βεβαιώσεων οι οποίες χορηγούνται από τους Δήμους κατά την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Απώλεια βεβαιώσεων οι οποίες χορηγούνται από τους Δήμους κατά την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής μέσω ιστοσελίδας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

50 (2006) Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ., συμφωνά με τις διατάξεις του Ν. 3227/04.
ΑΝΟΙΓΜΑ

52 (2006) Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

36 (2006) Κοινοποίηση της 2/21937/0022/11-5-06 εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις εισφορές και τον Υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Άμεση διεκπεραίωση των Π.Ε.Ε. του Κ.ΕΠ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Απώλεια βεβαιώσεων οι οποίες χορηγούνται από τους Δήμους κατά την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

29 (2006) Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Βασικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ ( τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ) από 1-1-2006 και από 1-9-2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.
ΑΝΟΙΓΜΑ

23 (2006) Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη - Αναπροσαρμογή παραπληγικού επιδόματος από 1/1/2006 έως 31/12/2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

19 (2006) Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού.
ΑΝΟΙΓΜΑ