• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

50 (2006) Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ., συμφωνά με τις διατάξεις του Ν. 3227/04.
ΑΝΟΙΓΜΑ

52 (2006) Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

36 (2006) Κοινοποίηση της 2/21937/0022/11-5-06 εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις εισφορές και τον Υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Άμεση διεκπεραίωση των Π.Ε.Ε. του Κ.ΕΠ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Απώλεια βεβαιώσεων οι οποίες χορηγούνται από τους Δήμους κατά την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

29 (2006) Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Βασικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ ( τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ) από 1-1-2006 και από 1-9-2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.
ΑΝΟΙΓΜΑ

23 (2006) Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη - Αναπροσαρμογή παραπληγικού επιδόματος από 1/1/2006 έως 31/12/2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

19 (2006) Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

20 (2006) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.3453/2006 σχετικά µε την εισοδηματική πολιτική έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Συμπλήρωση και υπογραφή υπευθύνων δηλώσεων του Ν.1599/86, όπως ισχύει, για λογαριασμό τρίτων, από πρόσωπα εφοδιασμένα µε γενικό ή ειδικό πληρεξούσιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, από υπαλλήλους των Κ.Ε.Π.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Νέα παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις των παραγράφων 10 & 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, µέχρι την 2/5/06
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Επιδόματα Μητρότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡ.: 8 (2006) Διευκρινήσεις για τα Μέτρα Προστασίας Δικαιωμάτων των ασθενών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Σχετικά µε την απόδειξη του τόπου κατοικίας των αλλοδαπών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

77 (2005) Παράταση αναστολής μέχρι 31/12/2006 της υποχρέωσης υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) αποκλειστικά µέσω διαδικτύου, για ορισµένες κατηγορίες εργοδοτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Εγκύκλιος επί των άρθρων 1 και 2 του Ν.3385/2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ