• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

- (2005) Σχετικά µε την απόδειξη του τόπου κατοικίας των αλλοδαπών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

77 (2005) Παράταση αναστολής μέχρι 31/12/2006 της υποχρέωσης υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) αποκλειστικά µέσω διαδικτύου, για ορισµένες κατηγορίες εργοδοτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Εγκύκλιος επί των άρθρων 1 και 2 του Ν.3385/2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Αύξηση αµοιβών Ιατρικών Επισκέψεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

57 (2005) Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων Ν. 3345/05 άρθ. 16 (ΦΕΚ 138/Α/16.6.2005).
ΑΝΟΙΓΜΑ

51 (2005) Αποδεικτική ισχύς δελτίου κοµµένης αστυνοµικής ταυτότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

50 (2005) Αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου για τα δικαιώματα του Πολίτη.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡ.: 33 (2005) Συµπληρωµατικές οδηγίες σχετικά µε την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, των ασφαλισµένων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε). (Σχ.Εγκ.: 43/8.4.04, 77/11.6.04 , 119/9.12.04 , 8/18.1.05 της Δ/νσης).
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Χορήγηση Ε.Κ.Α.Σ. από 1.1.2005. Ενέργειες για την αποφυγή απόρριψης περιπτώσεων λόγω ελλιπών στοιχείων. Σχετ.: Η µε αρ. 20/31.3.2005 εγκύκλιος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

22 (2005) Αναπροσαρµογή των ορίων των ηµερησίων µισθών και των τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2005 έως 31/12/2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

103 (2004) Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. Αποζημίωση πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

95 (2004) Ειδικό Βιβλίο καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

81 (2004) Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Βασικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), από 1-1-2004 και Από 1-9-2004
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2004 έως 31/12/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

78 (2004) ΑΥΞΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2004 ΕΩΣ 31/12/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

76 (2004) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ.16 (2004) ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

49 (2004) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ, ΛΕΧΩΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/85/ΕΟΚ.
ΑΝΟΙΓΜΑ