• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

22 (2005) Αναπροσαρµογή των ορίων των ηµερησίων µισθών και των τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2005 έως 31/12/2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

103 (2004) Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. Αποζημίωση πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

95 (2004) Ειδικό Βιβλίο καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

81 (2004) Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Βασικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), από 1-1-2004 και Από 1-9-2004
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2004 έως 31/12/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

78 (2004) ΑΥΞΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2004 ΕΩΣ 31/12/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

76 (2004) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ.16 (2004) ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

49 (2004) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ, ΛΕΧΩΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/85/ΕΟΚ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑ 2004 ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ. ΣΧΕΤ.: ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ99/1/150/3-10-02 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

40 (2003) Ειδικά ζητήματα λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης των Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) «Σ.Σ.Ε. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑ 2003 ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

9 (2003) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 7 (2003) Αναπροσαρμογή, από 1/1/2003, των κατωτάτων ορίων συντάξεων, των ασφαλισμένων από 1/1/1993 και μετά.
ΑΝΟΙΓΜΑ

8 (2003) ΑΥΞΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2003 ΚΑΙ 31/12/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ