• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Γνωμ. ΕΣΥΛ - ΣΛΟΤ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2885 ΕΞ (14.01.2020) - Αναστροφή ζημιάς απομείωσης κατόπιν μείωσης της φορολογητέας αξίας του ΦΠΑ, για τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2601 ΕΞ (10.12.2019) - Λογιστική παρακολούθηση χρηματικών διαθέσιμων υποκαταστημάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2363 ΕΞ (26.11.2019) - Λογιστική απεικόνιση των αφορολόγητων αποθεματικών βάσει του N. 3299/2004 και διανομή του ποσού της επιχορήγησης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2469 ΕΞ (26.11.2019) - Λογιστική απεικόνιση της αξίας δωρεάς ακινήτου με δωρεοδόχο μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο (σωματείο)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2502 ΕΞ (03.12.2019) - Αποθεματικό από Διαγραφή Χρέους
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2276 ΕΞ (19.11.2019) - «Μετατροπή» ατομικής επιχείρησης βάσει του ΝΔ 1297/1972
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2275 ΕΞ (05.11.2019) - Υποχρέωση τήρησης καρτελών αποθήκης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2193 ΕΞ (05.11.2019) - Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστήματος αλλοδαπής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2327 ΕΞ (29.10.2019) - Καταχώριση παγίων και λογιστικός χειρισμός αυτών για συμβάσεις χρηματοδοτικής ή λειτουργικής μίσθωσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2078 ΕΞ (09.10.2019) - Παρουσίαση του Λογ. 48 στον Ισολογισμό του υποκαταστήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1875 ΕΞ (01.10.2019) - Διακίνηση παρακολούθηση και πώληση άχρηστων αποθεμάτων (ειδών συσκευασίας, άνευ αξίας)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1777 ΕΞ (24.09.2019) - Διόρθωση λάθους προηγούμενης περιόδου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1846 ΕΞ (24.09.2019) - Λογιστική αντιμετώπιση της «μετατροπής» ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ, βάσει των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1778 ΕΞ (10.09.2019) - Προκαταβολή για αγορά μισθωμένου οικοπέδου και απαιτούμενες προσαρμογές για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 στην σύμβαση μίσθωσης του οικοπέδου στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1397 ΕΞ (02.07.2019) - Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1223 ΕΞ (25.06.2019) - Παρουσίαση κατάπτωσης χρηματοοικονομικών εγγυήσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1394 ΕΞ (25.06.2019) - Λογιστικός χειρισμός υπομίσθωσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1304 ΕΞ (18.06.2019) - Παράλειψη καταχώρισης εσόδου από επιχορηγήσεις εξόδων προηγούμενων χρήσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1270 ΕΞ (18.06.2019) - Κατάταξη ενεργειακής κοινότητας (αστικός συνεταιρισμός) σε κατηγορία οντοτήτων του ν. 4308/2014 και υποχρέωση τήρησης ή μη διπλογραφικού συστήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1059 ΕΞ (04.06.2019) - Λογιστικός χειρισμός διαφορών απογραφής αποθεμάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ