• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Γνωμ. ΕΣΥΛ - ΣΛΟΤ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 400 ΕΞ (22.05.2018) - Ερώτημα Φαρμακευτικής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 393 ΕΞ (22.05.2018) - Ερώτημα Φαρμακευτικής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΕΞ (08.05.2018) - Χειρισμός αδειών ΑΠΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 502 ΕΞ (15.05.2018) - Yπερανάληψη
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 873 ΕΞ (15.05.2018) - Τήρηση Λογιστικού αρχείου σε Ηλεκτρονική Μορφή
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 247 ΕΞ (03.04.2018) - Λογιστικές εγγραφές κατανεμηθεισών μετοχών λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤΑριθμ. Πρωτ.: 223 ΕΞ (27.03.2018) - Κόστος κτήσης παγίων και αποθεμάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2171 ΕΞ (03.04.2018) - Πρώτη Εφαρμογή Ε.Λ.Π.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 338 ΕΞ (27.03.2018) - Προεισπραχθέντα έσοδα με απλογραφικά Βιβλία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 36 ΕΞ (20.03.2018) - Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 115 ΕΞ (27.03.2018) - Έκδοση Στοιχείων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 224 ΕΞ (27.03.2018) - Εισφορά Μετοχικού Κεφαλαίου σε Κρυπτονόμισμα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 55 ΕΞ (20.03.2018) - Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 295 ΕΞ (20.03.2018) - Απόσβεση παγίου που βρίσκεται σε αδράνεια
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 315 ΕΞ (20.03.2018) - Ταμειακή διευκόλυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 341 ΕΞ (20.03.2018) - Αγροτικός Συνεταιρισμός
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΞ (13.03.2018) - Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 15 ΕΞ (13.03.2018) - ΕΛΠ Ν.4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 22 ΕΞ (13.03.2018) - Ερώτηση για ποιές λογιστικές εγγραφές γίνονται σε πλειστηριασμό
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2522 ΕΞ (13.03.2018) - Λήψη τιμολογίου ξένου οίκου για κάλυψη εξόδων
ΑΝΟΙΓΜΑ