• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φορολογική νομοθεσία

Ν.3213 (2003) Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3212 (2003) Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3208 (2003) Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3205 (2003) Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3160/2003 (2003) Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 3148/2003 ΦΕΚ Α’ 136 (05.06.2003) - Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3130/2003 (2003) Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3091 (2002) Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2961-2001 (2001) Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2960 ΦΕΚ Α' 265 (2001) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4549/2018]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2873/2000 (2000) Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2859 ΦΕΚ Α' 248 (2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας [Τελευταία κωδικοποίηση με τη Π.Ν.Π. 31.12.2018.]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2843/2000 (2000) Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2753/1999 Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 340/1998 (1998) Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4271/2014]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2578/1998 «Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'/11.9.1997) - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4472/2017]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 2459/1997 ΦΕΚ Α' 17 (18.2.1997) - Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2335/1995 Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ