• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φορολογική νομοθεσία

Ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2335/1995 Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2238/1994 ΦΕΚ Α' 151 (1994) Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4489/2017]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 2166/1993 ΦΕΚ Α' 137 (24.8.1993) - Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 1892 ΦΕΚ Α' 101 (31.7.1990) - Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.1882/1990 ΦΕΚ Α' 43 - Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.1809/1988 Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.1806/1988 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.1078/1980 (1980) Περί απαλλαγής εκ του η όρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 27/1975 (22.4.1975) - Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4465/2017]
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ 1297/1972 - Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μεταροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικων μονάδων. [Τελευταία κωδικοποίηση με το ν.4305/2014]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2190/1920 ΦΕΚ Α' 37 (1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4441/2016]
ΑΝΟΙΓΜΑ