• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φορολογική νομοθεσία

Ν.2960 ΦΕΚ Α' 265 (2001) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4549/2018]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2873/2000 (2000) Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2859 ΦΕΚ Α' 248 (2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας [Τελευταία κωδικοποίηση με τη Π.Ν.Π. 26.07.2018.]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2843/2000 (2000) Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2753/1999 Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 340/1998 (1998) Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4271/2014]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2578/1998 «Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'/11.9.1997) - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4472/2017]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 2459/1997 ΦΕΚ Α' 17 (18.2.1997) - Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2335/1995 Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2238/1994 ΦΕΚ Α' 151 (1994) Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4489/2017]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 2166/1993 ΦΕΚ Α' 137 (24.8.1993) - Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 1892 ΦΕΚ Α' 101 (31.7.1990) - Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.1882/1990 ΦΕΚ Α' 43 - Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.1809/1988 Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.1806/1988 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.1078/1980 (1980) Περί απαλλαγής εκ του η όρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 27/1975 (22.4.1975) - Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4465/2017]
ΑΝΟΙΓΜΑ