• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φορολογική νομοθεσία

Π.Δ 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 1892 ΦΕΚ Α' 101 (31.7.1990) - Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.1882/1990 ΦΕΚ Α' 43 - Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.1809/1988 Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.1806/1988 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.1078/1980 (1980) Περί απαλλαγής εκ του η όρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 27/1975 (22.4.1975) - Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4465/2017]
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ 1297/1972 - Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μεταροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικων μονάδων. [Τελευταία κωδικοποίηση με το ν.4305/2014]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2190/1920 ΦΕΚ Α' 37 (1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4441/2016]
ΑΝΟΙΓΜΑ