• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΠΟΛ 1166/2018 (10.08.2018) - «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1167/2018 (10.08.2018) - «Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1210 ΕΞ (19.06.2018) - Επανεξέταση Ατομικής Απάντησης με αριθ. πρωτ.: 1216 ΕΞ 19.6.2017 Ένταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ στον ν. 4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 863 ΕΞ (24.07.2018) - Σύστημα κυλιόμενων απογραφών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1248 ΕΞ (24.07.2018) - Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για συναλλαγές μέσω pos
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.:1263 ΕΞ (24.07.2018) - Εγγραφές Ανακαίνισης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1406 ΕΞ (24.07.2018) - Λογιστικός χειρισμός πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1622 ΕΞ (24.07.2018) - Εισφορά σε χρήμα για ένταξη ακινήτου σε επιχειρηματικό πάρκο
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1005 ΕΞ (17.07.2018) - Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1092 ΕΞ (17.07.2018) - Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 617 ΕΞ (10.07.2018) - Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 838 ΕΞ (10.07.2018) - Ημερολόγιο Ισολογισμού
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 678 ΕΞ (26.06.2018) - Κύκλος εργασιών συνεταιρισμών του Ν.4384/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 710 ΕΞ (26.06.2018) - Υπολογισμός των απουσιών και αδειών άνευ αποδοχών στην διαμόρφωση του μέσου όρου προσωπικού
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1174 ΕΞ (19.06.2018) - Υποχρέωση για σχηματισμό πρόβλεψης για αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας κατά την 31/12/2017, για την άδεια και επίδομα που θα λάβουν οι εργαζόμενοι εντός του έτους 2018
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 412 ΕΞ (29.05.2018) - ΔΠΧΑ 16
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 496 ΕΞ (29.05.2018) - Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 614 ΕΞ (29.05.2018) - Τιμολόγηση στην επόμενη χρήση (αρχή δεδουλευμένου)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 400 ΕΞ (22.05.2018) - Ερώτημα Φαρμακευτικής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 393 ΕΞ (22.05.2018) - Ερώτημα Φαρμακευτικής
ΑΝΟΙΓΜΑ