• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 237 ΕΞ (05.03.2019) - Ημερομηνία μεταφοράς κόστους εισαγωγής από τον 32 στην ομάδα 2
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 304 ΕΞ (05.03.2019) - Ένταξη κοινοπραξίας σε κατηγορία μεγέθους οντοτήτων κατά τον ν 4308/2014 και τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 345 ΕΞ (12.02.2019) - Εγγραφές διανομής κερδών Ν.3229/2004
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 370 ΕΞ (05.03.2019) - Αρχική καταχώριση απόκτησης οικοπέδου με κτίσμα προς κατεδάφιση για την ανέγερση ξενοδοχείου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 212 ΕΞ (12.02.2019) - Διανομή Μερίσματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3382 ΕΞ (29.01.2019) - Επιχορήγηση ΕΣΠΑ και Λογιστκός Χειρισμός
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 28 ΕΞ (29.01.2019) - Εκθλιπτικό Δικαίωμα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: A. 1035/2019 (25.01.2019) - «Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ΠΟΛ 1115/2016, «Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του ν.4052/2012».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3380 ΕΞ (22.01.2019) - Ισολογισμός Λήξης Εκκαθάρισης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3441 ΕΞ (15.01.2019) - Αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης & χρεογράφων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 17 ΕΞ (15.01.2019) - Μετάβαση από Απλογραφικά σε Διπλογραφικά Λογιστικά Βιβλία και Απογραφή Έναρξης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3118 ΕΞ (08.01.2019) - Αρχή δεδουλευμένου σε συνεχιζόμενη παροχή (απλογραφικά βιβλία)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2971 ΕΞ (08.01.2019) - Υπολογισμός ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 38 ΕΞ (08.01.2019) - Λογιστικός χειρισμός συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1-1-2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1190552 ΕΞ 2018 (21.12.2018) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2917 ΕΞ (18.12.2018) - Ερώτημα για ελαιοτριβεία σχετικά με την απόδοση της εισφοράς δακοκτονίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 133792 (11.12.2018) - Παράταση προθεσμίας δικαιώματος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία για τους λογιστές φοροτεχνικούς που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 340/1998.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1218/2018 (03.12.2018) - Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3032 ΕΞ (18.12.2018) - Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος απο φωτοβολταικό και πώληση σε ΔΕΔΔΗΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2929 ΕΞ (18.12.2018) - Διαγραφή Παγίου
ΑΝΟΙΓΜΑ