• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1404 ΕΞ (23.6.2016) - «Συναλλαγματικές Διαφορές Τραπεζών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1363 ΕΞ (23.6.2016) - «Τήρηση Βιβλίων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1367 ΕΞ (23.6.2016) - «Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1389 ΕΞ (23.6.2016) - «Κριτήριο μεγέθους οντοτήτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1252 ΕΞ (23.6.2016) - «Κατηγορίες Οντοτήτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1362 ΕΞ (23.6.2016) - «Λογιστικός χειρισμός στην διαγραφή ποσού δανείου»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1351 ΕΞ (23.6.2016) - «Διευκρίνηση για τα ΕΛΠ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1104799 ΕΞ 2016 911.7.2016) - «Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από δικηγορικές εταιρείες του ν.4194/2013.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1328 ΕΞ (23.6.2016) - «Λογαριασμοί Τάξεως, ΕΛΠ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1020 ΕΞ (23.6.2016) - «Υποχρέωση εφαρμογής των Διεθνή Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1265 ΕΞ (23.6.2016) - «Οικονομικές Καταστάσεις Υποκ/τος Αλλοδαπής Εταιρείας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1288 ΕΞ (23.6.2016) - «Υπογραφή ή μη όλων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από λογιστή»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1239 ΕΞ (23.6.2016) - «Τεκμαρτά έσοδα και έξοδα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1233 ΕΞ (23.6.2016) - «Λογιστικές Εγγραφές Αναδιάρθρωσης Χρέους (PSI)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1243 ΕΞ (23.6.2016) - «Αμοιβαία Κεφάλαια»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1139 ΕΞ (1.6.2016) - «Τρόπος έκδοσης δ.α. κατά την παραλαβή ακατάλληλων εμπορευμάτων από χωματερή (χαδα) ή κάδους απορριμμάτων με σκοπό την πώληση προς ανακύκλωση»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1158 ΕΞ (1.6.2016) - «Προσδιορισμός των ιδίων κεφαλαίων και της εσωτερικής λογιστικής αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών Α.Ε.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1156 ΕΞ (1.6.2016) - «Εφαρμογή ΔΠΧΑ σε θυγατρικές συνεταιριστικών τραπεζών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1153 ΕΞ (1.6.2016) - «Απεικόνιση Φόρων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1083 ΕΞ (1.6.2016) - «Ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την υποχρέωση ή όχι εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»
ΑΝΟΙΓΜΑ