• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1634 ΕΞ (31.8.2016) - «Τήρηση ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1684 ΕΞ (31.8.2016) - ΘΕΜΑ: «Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1658 ΕΞ (31.8.2016) «Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1704 ΕΞ (31.8.2016) «Ερώτημα απογραφής τέλους χρήσης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1709 ΕΞ (31.8.2016) «Περί των καταστάσεων τέλους έτους»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ 2016 (7.9.2016) - Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1115 (29.7.2016) - Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του Ν. 4052/2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1116 (29.7.2016) - Λιανικές πωλήσεις κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης διαδικτύου, από οντότητες-μεταπωλητές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1500 ΕΞ (21.7.2016) - «Ειδικός φόρος κατανάλωσης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1552 ΕΞ (21.7.2016) - «Αποσβέσεις ακινήτου»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1555 ΕΞ (21.7.2016) - «Λογιστικός χειρισμός ομολόγων μετά το PSI»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1439 ΕΞ (21.7.2016) - «Λογιστικές εγγραφές χρηματοδοτικής μισθωτή – εκμισθωτή»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1454 ΕΞ (21.7.2016) - «Καταχώρηση Επιταγών – Αξιογράφων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1488 ΕΞ (21.7.2016) - «Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ (28.7.2016) - «Επικουρικό Κεφάλαιο»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1404 ΕΞ (23.6.2016) - «Συναλλαγματικές Διαφορές Τραπεζών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1363 ΕΞ (23.6.2016) - «Τήρηση Βιβλίων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1367 ΕΞ (23.6.2016) - «Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1389 ΕΞ (23.6.2016) - «Κριτήριο μεγέθους οντοτήτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1252 ΕΞ (23.6.2016) - «Κατηγορίες Οντοτήτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ