• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2241 ΕΞ (24.10.2016) «Εφαρμογή ΕΛΠ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2243 ΕΞ (24.10.2016) - «Ληφθείσες εγγυήσεις & λογιστική απεικόνιση τους σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2275 ΕΞ (24.12.2016) «Χαρακτηρισμός Οντοτήτων με βάση το προσωπικό»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2203 ΕΞ (24.10.2016) - «Μεταφορά της λογιστικής παρακολούθησης δανειακών συμβάσεων υποκαταστήματος στα βιβλία του κεντρικού»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2177 ΕΞ (24.10.2016) - «Λογιστική αντιμετώπιση των διάφορων υπεξαιρέσεων μετρητών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2165 ΕΞ (24.10.2016) - «Λογιστική τακτοποίηση προβλέψεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1963 ΕΞ (30.9.2016) «Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ ριθμ. Πρωτ.: 2075 ΕΞ (30.9.2016) «Αμοιβές Δ.Σ από διανεμόμενα κέρδη της χρήσης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2077 ΕΞ (30.9.2016) «Συνεκδικαζόμενες προδικαστικές υποθέσεις C-444/16 & C-445/16»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2046 ΕΞ (30.9.2016) «Μέθοδος Ολοκλήρωσης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2049 ΕΞ (30.9.2016) «Τέλη κυκλοφορίας και προσωρινές λογιστικές διαφορές»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1827 ΕΞ (31.8.2016) - «Ερωτήματα για αποθεματικό, προκαταβολή φόρου και εφαρμογή Δ.Λ.Π.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1853 ΕΞ (30.9.2016) - «Εύλογη αξία ακινήτου»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2014 ΕΞ (30.9.2016) - «Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1789 ΕΞ (31.8.2016) - «Σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων σε οικοδομική οντότητα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1825 ΕΞ (31.8.2016) - «Έννοια Υποκαταστήματος»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1569 ΕΞ (31.8.2016) - Υπαγωγή μη κερδοσκοπικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στις διατάξεις του νόμου 4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1721 ΕΞ (31.8.2016) - «Προσδιορισμός αξίας μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο σε περίπτωση μεταβίβασης αυτών αιτία θανάτου, δωρεάς, ή γονικής παροχής»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1718 ΕΞ (31.8.2016) - «Γλώσσα Τήρησης βιβλίων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 984 ΕΞ (31.8.2016) - «Ερώτημα για μη πρόβλεψη απομείωσης αξίας ομολογιών ελληνικών δανείων»
ΑΝΟΙΓΜΑ