• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4308/2014 ΣΟΛ Α.Ε
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 31 ΕΞ (20.1.2016) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 386 ΕΞ (29.02.2016) «Ερώτημα περί αποσβέσεων στις οντότητες με απλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 328 ΕΞ (29.2.2016) «ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ REBATE-CLAWBACK»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 153 ΕΞ (29.2.2016) «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4308/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 383 ΕΞ (29.2.2016) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 202 ΕΞ (29.2.2016) «ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 157 ΕΞ (29.2.2016) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TAMEIΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 317 ΕΞ (29.2.2016) «Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ενδεχόμενο υποχρέωσης τήρησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων βάσει του Ν. 4308/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 339 ΕΞ (29.2.2016) «ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ε.Λ.Π.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 123 ΕΞ (18.2.2016) «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 2 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤAΙΡΕΙΕΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 130 ΕΞ (18.2.2016) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2701 ΕΞ (18.2.2016) «ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2712 ΕΞ (18.2.2016) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2651 ΕΞ (29.12.2015) «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/10/2015»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 9 ΕΞ (20.1.2016) «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2813 ΕΞ (20.1.2016) «ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2861 ΕΞ (20.1.2016) «ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1790/2015 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2654 ΕΞ (29.12.2015) «ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4308/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2668 ΕΞ (29.12.2015) «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ»
ΑΝΟΙΓΜΑ