• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2551 ΕΞ (2015) ΑΓΟΡΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2597 ΕΞ (2015) «ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2440 ΕΞ (2015) «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2447 ΕΞ (2015) «ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΛΠ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1261 (2015) «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2130 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 4308/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2137 ΕΞ (2015) «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/6/2015»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2087 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 1/1/2016)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2142 ΕΞ (2015) «Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4308/2014 - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1147905 ΕΞ 2015 (2015) Κατασκευή χειροτεχνημάτων. Υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015 (2015) «Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1811 ΕΞ (2015) «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1626 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1972 ΕΞ (2015) «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΙΩΣΑΣΑΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1805 ΕΞ (2015) «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1790 ΕΞ (2015) «ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1822 ΕΞ (2015) «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 01/07/2014 - 30/06/2015».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1534 ΕΞ (2015) «ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣ 15η ΗΜΕΡΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1568 ΕΞ (2015) «ΦΠΑ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1872 ΕΞ (2015) «ΕΡΩΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 37»
ΑΝΟΙΓΜΑ