• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 317 ΕΞ (29.2.2016) «Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ενδεχόμενο υποχρέωσης τήρησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων βάσει του Ν. 4308/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 339 ΕΞ (29.2.2016) «ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ε.Λ.Π.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 123 ΕΞ (18.2.2016) «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 2 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤAΙΡΕΙΕΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 130 ΕΞ (18.2.2016) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2701 ΕΞ (18.2.2016) «ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2712 ΕΞ (18.2.2016) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2651 ΕΞ (29.12.2015) «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/10/2015»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 9 ΕΞ (20.1.2016) «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2813 ΕΞ (20.1.2016) «ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2861 ΕΞ (20.1.2016) «ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1790/2015 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2654 ΕΞ (29.12.2015) «ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4308/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2668 ΕΞ (29.12.2015) «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2669 ΕΞ (28.12.2015) «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2619 ΕΞ (2015) «ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΕΛΠ)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2658 ΕΞ (2015) «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΦΟΡΩΝ και ΤΕΛΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2551 ΕΞ (2015) ΑΓΟΡΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2597 ΕΞ (2015) «ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2440 ΕΞ (2015) «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2447 ΕΞ (2015) «ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΛΠ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1261 (2015) «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ