• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 597 ΕΞ (7.4.2016) - «ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4308/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 600 ΕΞ (7.4.2016) - «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 633 ΕΞ (22.4.2016) - «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 545 ΕΞ (7.4.2016) - «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 4308/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 585 ΕΞ (7.4.2016) - «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 590 ΕΞ (7.4.2016) - «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ 1055/03»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 525 ΕΞ (5.4.2015) - «Συγχώνευση με απορρόφηση ημεδαπής θυγατρικής που κατέχονται κατά 100% βάσει των διατάξεων του Ν 2166/1993»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 515 ΕΞ (5.4.2016) - «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 431 ΕΞ (29.02.2016) - «ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 264 ΕΞ (29.02.2016) - «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ.1138/30.6.2015»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 401 ΕΞ (29.02.2016) - «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 459 ΕΞ (22.4.2016) - Ορισμός αναλώσιμων υλικών αγαθών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4308/2014 ΣΟΛ Α.Ε
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 31 ΕΞ (20.1.2016) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 386 ΕΞ (29.02.2016) «Ερώτημα περί αποσβέσεων στις οντότητες με απλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 328 ΕΞ (29.2.2016) «ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ REBATE-CLAWBACK»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 153 ΕΞ (29.2.2016) «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4308/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 383 ΕΞ (29.2.2016) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 202 ΕΞ (29.2.2016) «ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 157 ΕΞ (29.2.2016) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TAMEIΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ