• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1805 ΕΞ (2015) «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1790 ΕΞ (2015) «ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1822 ΕΞ (2015) «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 01/07/2014 - 30/06/2015».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1534 ΕΞ (2015) «ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣ 15η ΗΜΕΡΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1568 ΕΞ (2015) «ΦΠΑ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1872 ΕΞ (2015) «ΕΡΩΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 37»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014 (2015) Λογιστική Οδηγία του Εφαρμογής του Νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1218 (2015) Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1253 ΕΞ (27.7.2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩTH»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.:781 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1006 ΕΞ (2015) «Χρόνος λογιστικής αναγνώρισης των εσόδων αεροπορικής εταιρείας από την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων και των δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την πραγματοποίηση κάθε πτήσης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1178 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1328 ΕΞ (2015) «ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 850 ΕΞ (2015) «Θέματα περί Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης κλπ στοιχείων Εκκαθάρισης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ (2015) «Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση τόκων κατασκευαστικής περιόδου από 01-01-2015 με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.4172/2013.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1290 ΕΞ (2015) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1332 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΙΟΥ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1369 ΕΞ (2015) «ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1505 ΕΞ (2015) «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 877 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ