• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 474 ΕΞ (2015) «ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 566 ΕΞ (2015) «ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 667 ΕΞ (2015) «ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2315 πε και 15 ΕΞ (2015) «ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 402 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ (PSI)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 30πε ΕΞ (2015) «Ερώτηση αναφορικά με την δυνατότητα ανώνυμης εταιρείας που εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, να κεφαλαιοποιήσει την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων του Ν. 2065/1992, η οποία είχε σχηματιστεί έως την 31/12/2007, δηλαδή πριν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3756/2009».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1981πε ΕΞ (2015) «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ Μ.Κ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΛΠ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2380πε ΕΞ (2015) «ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 82 ΕΞ (2015) «ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1297/1972»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 165 ΕΞ (2015) «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1210πε ΕΞ (2015) «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΦΒ ΠΑΡΚΑ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1592πε ΕΞ (2015) «ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2102πε ΕΞ (2015) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 146/2003 ΑΠΟ ΤΟ ...».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1095 (2015) Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1023/2015 (ΦΕΚ 252Β΄/20.2.2015) και ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1068 (2015) Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων -χρηστών Φ.Η.Μ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ15 1039443 ΕΞ 2015 (2015) «Τρόποι απεικόνισης επί των παραστατικών πωλήσεων, της αμοιβής που αφορούν εκθλιπτικά δικαιώματα (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιολάδου) και εισπράττονται σε είδος από οντότητες - εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014) όπως αυτές ισχύουν από 01.01.2015.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ15Α 1036030 ΕΞ 2015 (2015) «Κοινωφελή Ιδρύματα. Ένταξη σε κατηγορία οντοτήτων και λογιστικού συστήματος»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ.ΟΡΓ.Β.1026971ΕΞ2015 (2015) «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την εκπόνηση των ελεγκτικών προτύπων (ν. 4308/2014 - Α΄251)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 19πε ΕΞ (2015) «ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1409πε ΕΞ (2015) «ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».
ΑΝΟΙΓΜΑ