• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΠΟΛ 1134 (2015) «Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από διαγνωστικά εργαστήρια.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1049 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 198 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 93 ΕΞ (2015) «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 434 ΕΞ (2015) «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 474 ΕΞ (2015) «ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 566 ΕΞ (2015) «ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 667 ΕΞ (2015) «ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2315 πε και 15 ΕΞ (2015) «ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 402 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ (PSI)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 30πε ΕΞ (2015) «Ερώτηση αναφορικά με την δυνατότητα ανώνυμης εταιρείας που εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, να κεφαλαιοποιήσει την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων του Ν. 2065/1992, η οποία είχε σχηματιστεί έως την 31/12/2007, δηλαδή πριν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3756/2009».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1981πε ΕΞ (2015) «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ Μ.Κ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΛΠ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2380πε ΕΞ (2015) «ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 82 ΕΞ (2015) «ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1297/1972»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 165 ΕΞ (2015) «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1210πε ΕΞ (2015) «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΦΒ ΠΑΡΚΑ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1592πε ΕΞ (2015) «ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2102πε ΕΞ (2015) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 146/2003 ΑΠΟ ΤΟ ...».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1095 (2015) Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1023/2015 (ΦΕΚ 252Β΄/20.2.2015) και ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1068 (2015) Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων -χρηστών Φ.Η.Μ.
ΑΝΟΙΓΜΑ