• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΠΟΛ 1068 (2015) Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων -χρηστών Φ.Η.Μ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ15 1039443 ΕΞ 2015 (2015) «Τρόποι απεικόνισης επί των παραστατικών πωλήσεων, της αμοιβής που αφορούν εκθλιπτικά δικαιώματα (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιολάδου) και εισπράττονται σε είδος από οντότητες - εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014) όπως αυτές ισχύουν από 01.01.2015.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ15Α 1036030 ΕΞ 2015 (2015) «Κοινωφελή Ιδρύματα. Ένταξη σε κατηγορία οντοτήτων και λογιστικού συστήματος»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ.ΟΡΓ.Β.1026971ΕΞ2015 (2015) «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την εκπόνηση των ελεγκτικών προτύπων (ν. 4308/2014 - Α΄251)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 19πε ΕΞ (2015) «ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1409πε ΕΞ (2015) «ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1202πε ΕΞ (2015) «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2344πε ΕΞ (2015) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1024 (2015) «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1022 (2015) Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1023 (2015) Συμπλήρωση-Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1620πε ΕΞ (2015) «ΠΑΓΙΑ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1324πε ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ (PSI)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1423πε ΕΞ (2015) «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1471πε ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1019 (2015) Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 384πε ΕΞ (2015) «ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2166/1993».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1007 (2015) Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1003/2015 (31.12.2014) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1002/2015 (2015) Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ