• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΠΟΛ 1007 (2015) Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1003/2015 (31.12.2014) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1002/2015 (2015) Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (2014) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α' 251 (2014) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4484/2017]
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 959 ΕΞ (2010) «ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2166/1993».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣH Ε.ΣΥ.Λ. Αριθ. Γνωμ.: 298 (6.7.1998) - Εάν οι καταχωρούμενες στο λογ/σμό 41.10 επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων θεωρούνται αποθεματικά.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣH Ε.ΣΥ.Λ. Αριθμ. Πρωτ.: 215/2169/1994 - Φύση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και της διαφοράς αναπροσαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής του Γ.Λ.Σ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣH Ε.ΣΥ.Λ. Αριθ. Γνωμ.: 172/2084/1993 (1.1.1993) - Τρόπος τηρήσεως Γ.Λ.Σ. από υποκατάστημα αλλοδαπής Α.Ε. που πραγματοποιεί μόνο δαπάνες.
ΑΝΟΙΓΜΑ