• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2063 ΕΞ (24.10.2017) - Λογιστική αντιμετώπιση του εσόδου από ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2114 ΕΞ (24.10.2017) - Έναρξη αποσβέσεων σε αποθήκη
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2115 ΕΞ (24.10.2017) - Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2055 ΕΞ (24.10.2017) - Ζημιές εις νέον
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2017 ΕΞ (24.10.2017) - Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΛΤΕ: Αναφορικά με το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2395 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και για τις επιπτώσεις της αντιμετώπισης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ορισμένων ανοιγμάτων του δημοσίου τομέα εκπεφρασμένων στο εθνικό νόμισμα οποιουδήποτε κράτους μέλους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1211 (20.12.2017) - Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Λ.Τ.Ε. Αριθμ. Κανονιστικής Πράξης 005/2017 - Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών (άρθρο 12 του ν. 4449/2017).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1685 ΕΞ (06.09.2017) - Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1718 ΕΞ (28.09.2017) - Ανάλυση ισολογισμού
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1764 ΕΞ (28.09.2017) - Λογιστικός χειρισμός φόρου εισοδήματος και προκαταβολής ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1783 ΕΞ (28.09.2017) - Χειρισμός προστίμου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1802 ΕΞ (28.09.2017) - Τρόπος αντιμετώπισης των αγορών και πωλήσεων άυλου χρόνου από ενδιάμεσες οντότητες
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1804 ΕΞ (28.09.2017) - Τόκοι ανατοκισμού
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1476 ΕΞ (12.07.2017) - Λογιστικές εγγραφές για προμήθεια τράπεζας από συναλλαγές με κάρτες μέσω POS
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1496 ΕΞ (06.09.2017) - Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤΑριθμ. Πρωτ.: 1538 ΕΞ (06.09.2017) - Λογιστικός χειρισμός ασφαλιστικής αποζημίωσης οχήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1584 ΕΞ (06.09.2017) - Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1629 ΕΞ (06.09.2017) - Μεταγενέστερη της αρχικής μετάβασης στα Ε.Λ.Π. υιοθέτηση ή ακύρωση υιοθέτησης των ρυθμίσεων του άρθρου 37 του ν. 4308/2014 (πρώτη εφαρμογή)
ΑΝΟΙΓΜΑ