• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 811 ΕΞ (11.05.2017) - Αυθεντικότητα τιμολογίου που εκδίδεται από excel
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 834 ΕΞ (11.05.2017) - Χρόνος ζημιάς απομείωσης απαιτήσεων από πελάτη
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 736 ΕΞ (15.05.2017) - Ρύθμιση αυθαιρέτου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 747 ΕΞ (11.05.2017) - Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 772 ΕΞ (11.05.2017) - Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν ποσό λόγω πλήρωσης αίρεσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 180036/952 (10.08.2017) - Καθορισμός μέτρων και κανόνων νια τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 626 ΕΞ (06.04.2017) - Έκδοση τιμολογίων από excel
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 664 ΕΞ (06.04.2017) - Λογιστικός χειρισμός απόκτησης εμπορευμάτων από μητρική εταιρεία στην περίπτωση που η σύμβαση διανομής μεταξύ τους, προβλέπει ότι η κυριότητα των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται στην θυγατρική στην ενωρίτερη ημερομηνία μεταξύ α) εξόφλησης του τιμήματος και β) πώλησης των εμπορευμάτων από την θυγατρική σε πελάτη της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1102975 ΕΞ 2017 (12.06.2017) - «Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από οντότητες υποκείμενες στις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.).»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 517 ΕΞ (14.03.2017 - Αποσβέσεις παγίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 542 ΕΞ (14.0.32017) - Λογιστικός χειρισμός αγοράς με εταιρική κάρτα με εξαργύρωση πόντων μπόνους
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 556 ΕΞ (06.04.2017) - Καταστροφή παγίων και εμπορευμάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 1289/70109 (28.6.2017) - Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης και την τήρηση λογιστικών βιβλίων για τον χαρακτηρισμό του επαγγελματία αγρότη, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 434 ΕΞ (14.03.2017) - Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 510 ΕΞ (14.03.2017) - Αξία παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 511 ΕΞ (14.03.2017) - Συμπλήρωση κατάστασης αποτελεσμάτων σε ΙΚΕ που έχει προέλθει από ΟΕ βάσει του άρθρου 107 του ν. 4072/2012 στις 30/12/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 407 ΕΞ (14.03.2017) - Λογιστικές εγγραφές παραχώρησης εγκαταστάσεων για ορισμένο χρόνο
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 431 ΕΞ (14.03.2017) - Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 432 ΕΞ (14.03.2017) - Εξαγορά εταιρείας μη εισηγμένης σε άλλο κράτος – μέλος από ελληνική μη εισηγμένη εταιρία
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 62784 (06.06.2017) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΗΝ 07-07-2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ., ΜΗ ΧΡΗΜΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4403/2016 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4308/2014. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ