• ειδικος φορος ακινητων

ΠΟΛ 1081/2018 (10.05.2018) - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (1325 Β΄) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Διαθέσιμη η εφαρμογή Ειδικός Φόρος επί Ακινήτων 2017 (Ε.Φ.Α.) - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1056 (7.4.2017) - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (330 Α') για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1059 (7.4.2017) - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1004 (4.1.2017) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1147 (2014) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2014 και διαδικασία υποβολής αυτής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Γ 1064276 ΕΞ 2014 (2014) «Αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, στην περίπτωση που τα ακίνητα αυτά ανήκουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1107 (2013) Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Ειδικού φόρου επί των ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1035 (2013) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2013 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2013) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (αρμοδιότητα της Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (2012) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1113 (2012) «Επιβολή ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών που έχουν αποκτήσει ακίνητα με ναυτιλιακό συνάλλαγμα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1104 (2012) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 36/2012 (2012) Δυνατότητα, ή μη, εξαίρεσης της εταιρείας με την επωνυμία «ARM…ERM….S.A.», που εδρεύει στην Λιβερία και έχει αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα με χρήματα που προέρχονταν από ναυτιλιακή δραστηριότητα, από την υποχρέωση καταβολής του επιβαλλόμενου, με τη διάταξη του άρθρου 15, παρ. 2, περ. γ’ του Ν.3091/2002, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με τη διάταξη του άρθρου 57 του Ν.3842/2010, με δεδομένο, ότι το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που είχε εισαχθεί κάλυπτε μεν το αναγραφόμενο, στο σχετικό μεταβιβαστικό συμβόλαιο, τίμημα αγοράς του ακινήτου, όχι όμως και την προσδιορισθείσα, από την αρμόδια Φορολογική Αρχή, αγοραία αξία του εν λόγω ακινήτου, που έγινε αποδεκτή από την ως άνω εταιρεία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1184 (2011) «Ρυθμίσεις για υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α’180)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1114 (2011) Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1093/14-06-2010 σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66Α’)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1111 (2011) Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1176 (2010) Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1159 (2010) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2010 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1093 (2010) Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄/24-12-2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄/23-04-2010).
ΑΝΟΙΓΜΑ