• φορτηγα δημοσιας χρησεως (ΦΔΧ)

Αρ. Πρωτ.: Β1/2261/53 (13.02.20180 - Απόδειξη της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1169 (09.11.2017) - «Διευκρινίσεις επι της ΠΟΛ. 1097/2017 ως προς την είσπραξη Εφάπαξ Εισφοράς για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ »
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 32/2016 (8.12.2016) - Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων που θέτουν σε προσωρινή ακινησία το ιδιόκτητο Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. όχημά τους
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1143 (21.9.2016) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4410/2016 (141 Α΄) που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.10035/2523/131 (7.9.2016) - Όροι και προϋποθέσεις θέσης σε προσωρινή ακινησία Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και Επιβατικού (Ε.Δ.Χ.) οχήματος, κατά το άρθρο 121 του Ν. 4199/2013 (Α' 216).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1211 (2015) Διενέργεια αποσβέσεων επί της αξίας των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (οχημάτων), όπως αυτή προσδιορίστηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν.3887/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1063913 ΕΞ 2015 (2015) Υπολογισμός αποσβέσεων επί της άυλης αξίας των αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Β1/40886/3353 (2014) Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Οικονομική επιφάνεια οδικών μεταφορέων - Καταχώριση στο ΕΜΜΕ - Έδρα μεταφορικής επιχείρησης – Χώροι στάθμευσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Β1/8534/625 (2014) Ανάκληση «δικαιώματος» δημοσίας χρήσης φορτηγού αυτοκινήτου μετά από προσωρινή άδεια λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Β1/46827/4217 (2013) Διευκρινίσεις θεμάτων γονικής παροχής και κληρονομίας φορτηγών δημοσίας χρήσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Β1/24316/2431 (2013) Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1104/13-5-2013 (ΒΕΝ3Η-ΠΦ1) εγκυκλίου Υπουργείου Οικονομικών - Καταβολή διαφοράς εισφοράς για την αντικατάσταση ΦΔΧ με άλλα μεγαλύτερου μικτού βάρους
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Β1/13334/1474 (2013) Διευκρινίσεις θεμάτων γονικής παροχής και κληρονομίας φορτηγών δημοσίας χρήσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1065 (2013) Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 14 Α’/02.02.2012), καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 116 του ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82 Α’/10.04.2012).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Β1/9884/1146 (2013) Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Εφ άπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου για την αντικατάσταση φορτηγών δημοσίας χρήσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ (2013) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ (αρμοδιότητα της Δ/νσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Β1/2811/310 (2013) Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών νομαρχιακών μεταφορών - Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία - Αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Β1/52972/5461 (2013) Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων γονικής παροχής και κληρονομίας φορτηγών δημοσίας χρήσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Β1/28251/3020 (2012) Εφ άπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου για την αντικατάσταση φορτηγών δημοσίας χρήσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Β1/ 21712/2412 (2012) Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 3887/2010 - Ειδικές ρυθμίσεις για περιπτώσεις κληρονομίας, γονικής παροχής και δωρεάς εν ζωή φορτηγού δημοσίας χρήσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Β1/14310/1590 (2012) Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Άρση περιορισμών στη μετατροπή φορτηγών δημοσίας χρήσης
ΑΝΟΙΓΜΑ