• ορκωτοι ελεγκτες

Αριθμ. 14669 (2012) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12476/9.10.2012 (ΦΕΚ 2842/Β’/23.10.2012) απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 12476 (2012) Καθορισμός αριθμού ορκωτών ελεγκτών λογιστών, προϋποθέσεις και διαδικασία ορισμού τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 475/2012 (2012) Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα εισφορών που κατεβλήθησαν σε ταμεία ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 533 ΕΞ (2012) «Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α’/ 02.03.2011) για την άσκηση του επαγγέλματος του Ορκωτού Εκτιμητή»
ΑΝΟΙΓΜΑ

1111 (2008) Κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, η αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μπορεί να ενεργείται και από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ορκωτούς εκτιμητές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/43/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου
ΑΝΟΙΓΜΑ