• πετρελαιο θερμανσης

Αριθμ. Δ2/Α/22285 (2012) Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Δ2/16570/7.9.2005 «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5038697 ΕΞ 2012 (2012) Κοινοποίηση διατάξεων τροπολογίας- προσθήκης σε σχέδιο νόμου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Δ1/οικ.16421 (2012) Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1/Β/7364/30.03.2012 απόφασης «Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων)» (ΦΕΚ Β’ 1116/10.04.2012)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1119 (2012) «Υποβολή εκπρόθεσμων παραστατικών Πληροφοριακού Συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Δ1/Β/7364 (2012) Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5010565 ΕΞ 2012 (2012) Κοινοποίηση της αριθ. ΠΟΛ 1041 ΑΥΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1042 (2012) Καταβολή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων από Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης καθώς και του Φ.Π.Α. και λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ’ αυτών από τα υπόχρεα προς τούτο νομικά πρόσωπα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1041 (2012) Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης απόδοσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σ’ αυτήν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5006279 ΕΞ 2012 (2012) Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4024/2011 και 4038/2012 και της αριθ. ΠΟΛ 1021 ΑΥΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1021 (2012) Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης απόδοσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προκύπτει από τη διαφορά των δυο συντελεστών Ε.Φ.Κ., πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σ’ αυτήν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5001970 ΕΞ 2012 (2012) Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011/13-10-2011 ΑΥΟ και οδηγιών συμπλήρωσης της Δήλωσης ΕΦΚ για την καταβολή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5043141 ΕΞ 2011 (2011) Κοινοποίηση της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011/13-10-2011 ΑΥΟ αναφορικά με την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011 (2011) Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν. 2238/1994 για σκοπούς θέρμανσης καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ2/Α/19843 (2011) Τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης με αριθ. πρωτ. Δ2/16570/7.9.2005 (ΦΕΚ 1306/Β’/16.9.2005) «Κανονισμός Αδειών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ .:ΔΕΦΚ Α 5017750 ΕΞ 2011 (2011) Λήξη χειμερινής περιόδου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.:Δ33Α5055143 ΕΞ2010 (2010) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, υπηρεσίες ελέγχου καθώς και διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: Δ33Α5055146ΕΞ2010 (2010) Κοινοποίηση της αριθ. Δ33Α5055143ΕΞ2010/ 31-12-2010 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου θέρμανσης, υπηρεσίες ελέγχου καθώς και διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1140 (2010) Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1019446/113/0015/2008 (ΦΕΚ 307 Β’) απόφασής μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1036 (2010) Ένταξη την 1/5/2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του πρατηριούχου υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1026 (2010) Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ