• πετρελαιο θερμανσης

Αριθ.Πρωτ.: 1026979/166/0015 (2008) Αποστολή αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών παραδόσεων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης του μήνα Φεβρουαρίου 2008.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.: 1022240/169/Τ. & Ε.Φ (2008) Προθεσμία υποβολής δηλώσεων για την καταβολή του φόρου αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1037 (2008) Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων, ένταξης στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) των πρατηριούχων υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και έκδοσης στοιχείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.: 1020033/119/0015 (2008) Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής των καταστάσεων συναλλαγών του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.: 1019961/118/0015 (2008) Ανεύρεση και επιβεβαίωση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. για την προμήθεια πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1034 (2008) Όροι και προϋποθέσεις, διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης - Εκδιδόμενα παραστατικά - υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης - Κωδικοποίηση και συμπλήρωση της Α.Υ.Ο.Ο. 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30-1-2008 (ΦΕΚ Β' 161).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.: 1019391/111/0015 (2008) Θεώρηση φορολογικών στοιχείων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης κατά την 15η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1028 (2008) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του ν.3634/2008 (Φ.Ε.Κ. Α' 9/29.1.2008) "Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις".
ΑΝΟΙΓΜΑ

1027 (2008) Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης (και κίνησης).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1023 (2008) Ένταξη στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης - Έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1018 (2008) Εκδιδόμενα παραστατικά για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, περιεχόμενο αυτών - Υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές του είδους αυτού, περιεχόμενο αυτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1017 (2008) Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3634 (2008) Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1015 (2008) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξεως καταλογισμού αυτού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1012 (2008) Διαδικασία υποβολής στις Δ.Ο.Υ. Σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) - θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.: 1007132/39/0015 (2008) Παράταση χρόνου υποβολής των εξαμηνιαίων καταστάσεων πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης περιόδου από 1.7.2007 έως 31.12.2007 που λήγει στις 20.1.2008.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1082214/529/0015 (2007) Παράταση χρόνου υποβολής των εξαμηνιαίων καταστάσεων πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης περιόδου από 1.1.2007 έως 30.6.2007 που λήγει στις 31.8.2007.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1066954 (2006) Παράταση προθεσμίας υποβολής καταστάσεων πωλήσεων πετρελαίου εσωτερικής καύσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1050 (2006) Υποβολή των εξαμηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων με τις πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) που χρησιμοποιείται για θέρμανση ή σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις (γεωργία, δασοκομία κ.λ.π.), με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας – Οδηγίες εφαρμογής . Κοινοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του αρχείου για την υποβολή των καταστάσεων .- Λοιπές διευκρινίσεις .
ΑΝΟΙΓΜΑ

1002 (2006) Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) - θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού – Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1086978/609/0015/ΠΟΛ 1121/15-9-2005 (ΦΕΚ 1310/Β΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ