• μεταφορα ζημιας

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2104/2019 (10.06.2019) - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, όπως αυτές τέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ:Ε.2051/2019 (01.04.2019) - Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 3 και 27Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, ΚΦΕ) κατά την απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με απορρόφηση από υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα ή σύσταση νέου πιστωτικού ιδρύματος με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 και του άρθρου 16 του ν.2515/1997, όπως ισχύουν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1185/2018 (02.10.2018) - Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1147/2018 (26.07.2018) - «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 και των διατάξεων των άρθρων 115, 116 και 117 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α’105).»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1049915 ΕΞ 2018 (28.03.2018) - Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 27 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2055 ΕΞ (24.10.2017) - Ζημιές εις νέον
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017 (14.4.2017) - Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015, όταν τα αποτελέσματα είναι μηδενικά.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1200 (27.12.2016) - Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β΄ 1111600 ΕΞ 2016 (19.7.2016) - Κοινοποίηση της αριθμ. 127/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη φορολογική αντιμετώπιση ζημιών σε χρήσεις μέχρι τις 31.1.2.2013, ανώνυμης εταιρείας, φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο, μετά την εφαρμογή του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1088 (24.6.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 – 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1047465 ΕΞ 2016 (24.3.2016) - Μεταφορά ζημιάς ατομικής επιχείρησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1146889 ΕΞ 2015 (2015) Μεταφορά - συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1038 (2003) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3091/2002
ΑΝΟΙΓΜΑ