• ειδικη επιδοτηση ανεργιας

Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 286/7 (03.01.2018) - Παράταση του προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας του άρθρου 33 του ν. 3762/2009 όπως ισχύει
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρ: Φ.80000/8285/253 (2013) Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’152).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Σ40/189 (2012) «Συνυπολογισμός του χρόνου επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερομισθίων κατ’ έτος την τελευταία πενταετία, προκειμένου να χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρ. Φ 10057/οικ.10417/701 (2012) Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 (ρυθμίσεις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 42 (2012) «Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του Ο.Α.Ε.Δ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ.80000/9546/649 (2012) «Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα συνυπολογισμού του χρόνου επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης κατ’ έτος την τελευταία πενταετία για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 111/2012 (2012) Εάν η προβλεπόμενη από το άρθρο 38 παρ. 2 περιπτ. β’ του Ν. 3986/2011 ειδική εισφορά 1% υπέρ του ΟΑΕΔ, πρέπει να παρακρατηθεί από τις αποδοχές των δικηγόρων, οι οποίοι παρέχουν τις νομικές υπηρεσίες τους με σχέση έμμισθης εντολής και με πάγια αντιμισθία στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δημόσιες Επιχειρήσεις και Ν.Π.Ι.Δ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρ.: Φ 10057/οικ. 18512/1228 (2011) Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 48 (παρ. 7 και 8) του ν.3996/2011 .
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 9 (2011) «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων, σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2010 (2010) Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση – επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθμ. 6421/251 (2010) Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθμ. Πρωτ: 6251/245 (2010) Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθμ. Πρωτ: 6248/244 (2010) Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

56 (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3144/03 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ