• αυτοκινητα ιχ

ΠΟΛ 1088/2018 (11.05.2018) - Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 124/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα) σχετικά με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 12971 (7.7.2016) - Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 188/2016 - Δυνατότητα επιστροφής καταβληθέντος τέλους ταξινόμησης σε αυτοκίνητα που παρελήφθησαν για εκθεσιακούς σκοπούς πριν τις 22/08/2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 25760 (2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16597/2010 απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (Β΄ 2156), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1148506 ΕΞ 2015 (2015) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ–ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΚΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ18Β 5011115 ΕΞ2014 (2014) Koινοποίηση Απόφασης Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά κυκλοφορίας Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ18Β 5009967 ΕΞ2014 (2014) Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά κυκλοφορίας Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος μέλος στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ12 A 1191615 ΕΞ 2013 (2013) Καταχώρηση ακινησίας επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1027531 ΕΞ.2013 (2013) Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, από επιχείρηση που εμπορεύεται (λιανικώς) μεταχειρισμένα Ι.Χ., από 1.1.2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ (2013) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ (αρμοδιότητα της Δ/νσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 17393 (2012) Τροποποίηση της με αρ. 16597/29.12.2010 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό», (ΦΕΚ 2156/Β) όπως ισχύει»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1206 (2012) Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2013 και επομένων ετών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1220 (2011) Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Β4/33933/3863 (2011) Εφαρμογή της αριθμ. Β4/οικ27851/3242/14.06.2011 ΚΥΑ περί εκμίσθωσης ΦΙΧ αυτ/των από επιχειρήσεις εκμίσθωσης ΙΧ αυτοκινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 (2011) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β’ 2156) κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 (2011) Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α’) – Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθμ. 16597/ΦΕΚ Β' 2156 (2010) Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1065408/5575-5/0016 (2003) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ