• δαπανες

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1071818 ΕΞ 2018 (09.05.2018) - Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση σε έντυπη μορφή βεβαιώσεων αποδοχών για τα ποσά που χορηγούνται σε υπαλλήλους για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της υπηρεσίας τους
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1119042 ΕΞ 2017 (02.08.2017) - «Παροχή οδηγιών σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/55763/0026/17.07.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥΤΗ-Ε33, ΦΕΚ 215 Β΄) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ≪Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1065 ΕΞ (19.06.2017) - Απεικόνιση δαπανών συνεχιζόμενης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Υ.Ε. Α.Α.Δ.Ε. 1120349 ΕΞ 2017 (10.08.2017) - «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 83 του Ν. 4484/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1107814 ΕΞ 2017 (13.07.2017) - Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2/55763/0026/17-7-2013 (ΦΕΚ 215 Β’) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: 2/56489/0026 (21.7.2017) - «Παροχή οδηγιών για την αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή δημοσίων δαπανών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 109343/12 (29.6.2017) Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: 2/45136/0026 (1.6.2017) - «Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1072 (1.6.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2367/1995 περί Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ: 8/2016 (1.4.2016) Αριθμ. Πρωτ. Μ62/67 - «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1051446 ΕΞ2016 (30.3.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του ΦΠΑ στα τιμολόγια δαπανών για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1332 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΙΟΥ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1113 (2015) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1071 (2015) «Κοινοποίηση της με αριθμό 170/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά το μέρος που έγινε δεκτή, αναφορικά με τη δυνατότητα του λήπτη φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη, να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά του τις δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 170/2014 (2014) Έκπτωση δαπάνης ή μη στα ακαθάριστα έσοδα λήπτη εικονικού ως προς τον εκδότη φορολογικού στοιχείου – Επιτρεπτή ή μη έκπτωση δαπάνης λόγω εικονικού χαρακτηρισμού της γενόμενης συναλλαγής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.:2/107929/0026 (2013) Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Δ12Α 1147239 ΕΞ 2013 (2013) «Αποδείξεις και ιατρικά σε συμπληρωματική δήλωση οικ έτους 2013»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1019 (2013) Διευκρινίσεις επί των βεβαιώσεων δαπανών που εκδίδονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 2/55763/0026 (2013) Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.:2/33740/0026 (2012) «Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 10, του άρθρου 45, του ν. 4071/2012»
ΑΝΟΙΓΜΑ