• συγχωνευση εταιρειων

Αρ.Πρωτ:E.2048/2019 (21.03.2019) - Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις…» (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1185/2018 (02.10.2018) - Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 181/2017 - Ύπαρξη ή μη ευθύνης εκπροσώπου της απορροφήσασας ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας για χρέη προς το Δημόσιο της απορροφηθείσας, τα οποία ανάγονται σε χρόνο πριν από τη συγχώνευση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1057 (6.4.2017) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1183 (7.12.2016) - Πρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 μετά την έκδοση του αριθ. ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ2015/07.08.2015 εγγράφου μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 249/2016 - Φορολόγηση αποθεματικού Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1127299 ΕΞ 2016 (31.8.2016) - Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απορρόφηση της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 525 ΕΞ (5.4.2015) - «Συγχώνευση με απορρόφηση ημεδαπής θυγατρικής που κατέχονται κατά 100% βάσει των διατάξεων του Ν 2166/1993»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ 2015 (2015) Προθεσμία ολοκλήρωσης μετασχηματισμού με βάση τις διατάξεις των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 384πε ΕΞ (2015) «ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2166/1993».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 86/2011 (2011) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των Οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 259/14/2.10.2009).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΔΗΓΙΑ 2011/35/ΕΕ (2011) ΟΔΗΓΙΑ 2011/35/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2011 για τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (κωδικοποιημένο κείμενο)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 959 ΕΞ (2010) «ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2166/1993».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1147 (2009) Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.3517 (2006) Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/19/ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών - μελών και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3470 (2006) Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΔΗΓΙΑ 2005/56/ (2005) ΟΔΗΓΙΑ 2005/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών
ΑΝΟΙΓΜΑ

1141 (2004) Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 534/2004 Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1022 (2004) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3220/2004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΦΕΚ 15 Τ. Α΄/28-1-2004).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3220 (2004) ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ