• αμισθοι υποθηκοφυλακες

ΠΟΛ 1182/2018 (28.09.2018) - Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1185 (22.11.2017) - Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 99/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τη βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 99/2017 - 1) Εάν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία της αντιπαροχής που λαμβάνουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για την από μέρους τους παροχή υπηρεσιών, το σύνολο των δικαιωμάτων τα οποία εισπράττουν (αναλογικά, πάγια και γραφικά), κατά το άρθρο 19 παρ. 1 του Κώδικα ΦΠΑ. 2) Εάν, με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του φορολογούμενου, δικαιολογείται η μη αναζήτηση του ΦΠΑ από το χρόνο έναρξης ισχύος των οικείων διατάξεων, λαμβανομένου υπόψη ότι διευρύνεται η βάση επιβολής του ΦΠΑ σε σχέση με τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1100/2010 για την από 1.7.2010 υπαγωγή στο ΦΠΑ των άμισθων υποθηκοφυλάκων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2015 (2015) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 18 (2012) Σ.Σ.Ε (17.8.2012)για τους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ.Α: 15/2011 (2011) Δ.Α. 15/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία καθώς και Άμισθα Υποθηκοφυλακεία στα οποία λειτουργούν και Κτηματολογικά Γραφεία,όλης της χώρας
ΑΝΟΙΓΜΑ

1118 (2007) Χρόνος και τρόπος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων- εξόδων που τηρούν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ.: 29 (2006) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ.20/18-6-2004 (2004) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ