• λαϊκες αγορες

Αριθμ. απόφ. 36/2018 (01.02.2018) - Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλουν οι πωλητές Λαϊκών Αγορών και καθορισμός ποσοστού απόδοσης επί του ανταποδοτικού τέλους προς τις Ομοσπονδίες Πωλητών Λαϊκών Αγορών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4497/2017 ΦΕΚ Α’ 171 (13.11.2017) - Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 5312 (16.1.2017) - Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 113848 (31,10,2016) - Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : 115125 (2.11.2016) - Παροχή διευκρινίσεων, ως προς τη διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με την παρ.2,του άρθρου 39,του 4264/2014, όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 69341 (30.6.2016) - Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 22509 (29.2.2016) - Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 134269 (2015) Τροποποίηση της περίπτωσης 3, της παραγράφου Α, του άρθρου 2, της υπ’ αριθμ. Α2-704/2014 Υπουργικής απόφασης (Β΄ 2126) «Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 106349 (2015) Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και έλεγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 81227 (2015) Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Α2-704/04-08-2014 (ΦΕΚ 2126 Β) «Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. 70867 (2015) Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α2-757 (2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α2-704 (2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄118).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4264 (2014) Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Α2-1209 (2013) «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) που αφορούν μεταβιβάσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Α2-1038 (2013) «Διευκρινίσεις για έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών σε αλιείς».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Α2-905 (2013) «Διευκρινίσεις για θέματα ασφάλισης αλιέων κατά την έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4177 (2013) Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Α2-747 (2013) «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) που αφορούν θέματα επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. οικ.Α2-1020 (2012) «Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών κατά το άρθρο 2 του ΠΔ51/2006 «(ΦΕΚ Α/53/13-03-2006) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 116/2008 (ΦΕΚ Α/179/28-08-2008)».
ΑΝΟΙΓΜΑ