• ιδιωτικα κτεο (ι.κτεο)

ΠΟΛ 1088/2018 (11.05.2018) - Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 124/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα) σχετικά με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 124/2017 - Χαρακτηρισμός των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. ως φόρου ή τέλους ή εισφοράς - Ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία βεβαίωσης και στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. Πρωτ. 71278/5975 (2015) Δυνατότητα είσπραξης προμήθειας από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ για το ηλεκτρονικό παράβολο
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. πρωτ.Οικ. 52601/4364 (2015) Μη υπαγωγή στη διάταξη της υποπαραγράφου Δ.8. της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β' του ν. 4336/2015 (Α' 94), των ιδιοκτητών οχημάτων, τα οποία υποχρεούνται να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και είναι εκπρόθεσμα πέραν των έξι (6) μηνών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. Πρωτ. οικ.26694/2411 (2015) Παροχή εκπτωτικών τιμών από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ σε εμπόρους και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3326/212 (2015) Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 71287/6443 (2014) Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την εγκατάσταση αυτών σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», σε υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 516/58 (2014) Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Οικ. 64008/5839 (2014) Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. Πρωτ. 51136/5942 (2013) Δημοσίευση του ν. 4199/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. 39025/4840 (2013) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ειδικού τέλους εκπρόθεσμου ελέγχου οχήματος σε ΙΚΤΕΟ, μέσω εντύπων παραβόλων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 41557/5065 (2013) Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ, των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και των τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Οικ 34449/4375 (2013) Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων Κ.Τ.Ε.Ο., των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 28792/3638 (2013) Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ, των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) και των τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 55332/5732 (2012) Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ, των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και των τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. 47954/4975 (2012) Διευκρινίσεις επί των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών κατά την αναγγελία λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατόπιν μεταβολής των στοιχείων εγκατάστασης (ήδη λειτουργούντος Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 48680/5032 (2012) Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. 27230/2888 (2012) Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32) στη διαδικασία λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. 20628/2206 (2012) Πιστοποίηση ιδιωτικών ΚΤΕΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 20794/2222 (2012) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ