• παραταση

1059 (2006) Παράταση του χρόνου ενημέρωσης του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών που αναφέρεται στην περίπτωση Δ΄ της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/187/ΠΟΛ.1039/9-3-2006 (ΦΕΚ 311 Β΄/15-3-2006) τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών - Έκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1058 (2006) Παράταση προθεσμίας για τη χορήγηση εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1038641 (2006) Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 για ορισμένη κατηγορία υποχρέων καθώς και για υποβολή δήλωσης ΦΜΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1029621/79/Τ.& Ε.Φ. (2006) Έγκριση παράτασης κατά μία (1) ημέρα, μόνο της ημερομηνίας καταβολής τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, από την ημερομηνία χορήγησης το πρώτον της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1052 (2006) Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις περιπτώσεις που μεσολαβούσα τράπεζα, για την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου, είναι η Εμπορική Τράπεζα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Νέα παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις των παραγράφων 10 & 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, µέχρι την 2/5/06
ΑΝΟΙΓΜΑ

1020838 (2006) Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2006 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας .
ΑΝΟΙΓΜΑ

1018848 (2006) Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2006 των πρατηριούχων υγρών καυσίμων (βενζινοπωλών).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1026 (2006) Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1016 (2006) Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών των αμιγώς πτηνοτροφικών επιχειρήσεων και ρύθμιση αυτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1020 (2006) Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 9 περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 3 του ν. 3399/2005 - Παράταση του χρόνου για την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1009387/534-20/0016 (2006) Παράταση υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών στο νομό Κεφαλληνίας. .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1007575/50/0015 (2006) Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ΚΒΣ μέχρι και την 10η Φεβρουαρίου 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1009 (2006) Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1011 (2006) Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ και Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1136 (2005) Παράταση προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 1099756/730/0015 (2005) Παράταση προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων Πελατών - Προμηθευτών για τους υπόχρεους που το ΑΦΜ τους λήγει σε 1,2,3 και Δ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1125 (2005) Παράταση προθεσμιών υποβολής των δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ