• ενεργειακα προϊοντα

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦΑ 1042292 ΕΞ2019 (13.03.2019) - «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 58, 62 και 80 του ν.4583/2018»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Α.1071/2019 (31.01.2019) - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/03-03-2017 (ΦΕΚ 1000Β΄/24-03-2017) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Α 1154810 ΕΞ 2018 (18.10.2018) - «Διευκρινίσεις αναφορικά με την απογραφή δεξαμενών φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦΑ1115742ΕΞ2018 (24.07.2018) - Οδηγίες σχετικά με την επιβολή του Ειδικού Τέλους 5 ‰, του ν.2093/92 (ΦΕΚ 181/Α΄) και της Ειδικής Εισφοράς 1,2 % του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄), σε απαλλασσόμενα από τον Ε.Φ.Κ. ενεργειακά προϊόντα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1093/2018 (17.05.2018) - «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1034/21.02.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. –Εκπτώσεις Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Α 1064574 ΕΞ 2018 (26.04.2018) - «Απογραφή δεξαμενών φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων »
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1034/2018 (21.02.2018) - Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1177187 ΕΞ 2017 (27.11.2017) - Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1156/Β΄) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1048477 ΕΞ 2017 (28.3.2017) - «Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/03-03-2017 Απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών”.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017 (3.3.2017) - Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ 1190743 ΕΞ 2016 (26.12.2016) - Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 ΕΞ2016/24-11-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 ΕΞ 2016 (24.11.2016) - Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 30/005/648/19-09-2013 ΑΥΟ «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων» (ΦΕΚ 2406/Β), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ:ΔΕΦΚΦ1082463ΕΞ2016 (31.52016) - Κοινοποίηση διατάξεων του σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4342 ΦΕΚ Α' 143 (2015) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 (2015) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5005697 ΕΞ 2013 (2013) Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ της εισαγωγής στερεών καυσίμων και άλλων ενεργειακών προϊόντων κατ’ εφαρμογή της αριθ. Δ/1163/678/Ε0017/30-08-2001 Α.Υ.Ο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: Δ17Ε 5005925 ΕΞ 2013 (2013) Φορολογική μεταχείριση ενεργειακών προϊόντων που καταναλώνονται εντός των εγκαταστάσεων παραγωγής τους με σκοπό την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/2041/οικ. 15351 (2012) Διαδικασία για την χορήγηση Τμηματικής Άδειας Λειτουργίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5023057 ΕΞ 2012 (2012) Κοινοποίηση της αρ. ΔΕΦΚ Α 5018658 ΕΞ2012/24-04-2012 ΑΥΟ αναφορικά με τους όρους και τις διατυπώσεις για την επανεισαγωγή στη φορολογική αποθήκη για ανακύκλωση ενεργειακών προϊόντων που έχουν καταστεί ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που προορίζονταν και για τα οποία έχει καταβληθεί ο Ε.Φ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5018658 ΕΞ 2012 (2012) Όροι και διατυπώσεις για την επανεισαγωγή στη φορολογική αποθήκη για ανακύκλωση ενεργειακών προϊόντων που έχουν καταστεί ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που προορίζονταν και για τα οποία έχει καταβληθεί ο Ε.Φ.Κ..
ΑΝΟΙΓΜΑ