• αθλητικο σωματειο

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1075697 ΕΞ 2018 (15.05.2018) - Χρόνος απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο «πάγιο μέρισμα» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2725/1999.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4479/2017 ΦΕΚ Α' 94 (29.06.2017) - Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1148410 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση του «πάγιου μερίσματος» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2725/1999, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4326 (2015) Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1082 (2014) Κοινοποίηση της με αρ. 387/2013 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην παραχώρηση της χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης οικοπέδου επί του οποίου η εταιρεία «Γήπεδο Αθλητικές Εγκαταστάσεις Λάρισας Α.Ε.» κατασκευάζει αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1223 (2013) «Γνωστοποίηση της αριθ. 293/2008 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.2523/97, όπως ισχύουν»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4077 (2012) Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4055/2012 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 293/2008 (2008) Διασφαλιστικά Μέτρα Δημοσίου – Λήψη κατά εκπροσώπων σωματείου – Φοροδιαφυγή – Ποινική ευθύνη εκπροσώπων σωματείου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1105 (2007) Κοινοποίηση απόφασης που αφορά στην είσπραξη και απόδοση στο Ε.Τ.Ε.Χ και στο Τα.Α.Υ.Α.Π. ποσοστού 10% από τηλεοπτικά δικαιώματα αθλητικών σωματείων και συναφείς διαφημίσεις, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3554/2007 (Α' - 80).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1008 (2007) Απόδοση στο Δημόσιο του ποσοστού επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικών σωματείων κ.λ.π..
ΑΝΟΙΓΜΑ

1008 (2006) Απόδοση στο Δημόσιο του ποσοστού επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικών σωματείων κ.λ.π.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1100 (2004) Κοινοποίηση διατάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1024 (2003) ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΤΑΚ) ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΑΕ), Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΛΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ