• υπαιθριο εμποριο

Αριθμ. 12679 (01.02.2017) - Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1010/2018 (16.01.2018) - Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4497/2017 ΦΕΚ Α’ 171 (13.11.2017) - Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : 56203 (30.5.2016) - Παροχή διευκρινήσεων ως προς το στοιχείο στ΄ της υπ.αρθμ.πρωτ.633/05-01-2015 Υπουργικής Απόφασης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : 633 (2015) «Καθορισμός των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: 936 (2014) Ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου και στάσιμου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α2-757 (2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4264 (2014) Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 129/11378 (2014) «Έκδοση βεβαιώσεων παραγωγού αρθ. 6 πργ1 σημείων β,γ του ΠΔ254/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: 1994 (2013) Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την εφαρμογή διατάξεων αντιμετώπισης παρεμπορίου- Σύσταση Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ. : Κ1-2333 (2013) «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις , αναφορικά με την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου (γ) της παραγρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4038/2012».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Κ1-961 (2012) Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 4038/2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 254/2005 (2005) Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου).
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.3377 (2005) Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 12/2005 (2005) Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου).
ΑΝΟΙΓΜΑ