• μετασχηματισμος επιχειρησεων

Αρ.Πρωτ: Ε.2063/2019 (22.04.2019) - Η εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη ΙΚΕ με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του ν.1297/1972.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ:E.2048/2019 (21.03.2019) - Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις…» (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4601/2019 ΦΕΚ Α’ 44 (09.03.2019) - Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1185/2018 (02.10.2018) - Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. :ΔΕΑΦ Β 1027318 ΕΞ 2018 (15.02.2018)- Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης που εκμισθώνει ακίνητα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ : 61709 (1.6.2017) - Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (3.4.2017) - «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ : 49313 (2.5.2017) - Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1198 (23.12.2016) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220/28.11.2016) σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα των μετασχηματισμών εταιρειών που προβλέπονται από τα άρθρα 52 έως και 55 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β΄1084102 ΕΞ 2016 (1.6.2016) - Εφαρμογή των διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993 επί μετατροπής ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου σε ΙΚΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1231 (2015) Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1057 (2009) Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος που προβλέπονται από το ν.3746/2009 (ΦΕΚ Α΄27/16.02.2009).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1111 (2008) Κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, η αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μπορεί να ενεργείται και από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ορκωτούς εκτιμητές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1115 (2006) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 7, 8, της παρ. 2 του άρθρου 25, της παρ. 1 του άρθρου 18 και του άρθρου 26, του ν. 3470/2006, (ΦΕΚ 132Α’/28.6.2006).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1086 (2006) Η μετατροπή Α.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με τις γενικές διατάξεις (άρθρα 66 του ν.2190/1920 και 51 του ν.3190/1955) είναι εφικτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1011553/357/ΔΜ (2006) Σχετικά με τη δήλωση μεταβίβασης ακινήτων λόγω μετασχηματισμού βάσει του νόμου 2166/93.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1141 (2003) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.2992/2002 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 2515/1997.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1018 (2003) ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2166/1993 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΌ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΤΟΥ Κ.Ν.2190/1920
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: 1083358/4175/565/0014 (1996) Πληροφορίες για την εφαρμογή της ΠΟΛ. 1212/96 σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1212 (1996) Φ.Π.Α. Εγκύκλιος, Νόμοι 2386/96 (ΦΕΚ. 43/Α/7-3-1996), 2399/96 (ΦΕΚ. 90/Α/27-5-1996)
ΑΝΟΙΓΜΑ