• συγχωνευση επιχειρησεων

Αρ.Πρωτ:E.2048/2019 (21.03.2019) - Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις…» (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1185/2018 (02.10.2018) - Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1057 (6.4.2017) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1183 (7.12.2016) - Πρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 μετά την έκδοση του αριθ. ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ2015/07.08.2015 εγγράφου μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1127299 ΕΞ 2016 (31.8.2016) - Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απορρόφηση της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦΒ 1086197 ΕΞ 2016 (6.6.2016) - Υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του ν.4174/2013 για επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με απορρόφηση με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ 2015 (2015) Προθεσμία ολοκλήρωσης μετασχηματισμού με βάση τις διατάξεις των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1152 (2011) «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται – συγχωνεύονται με τις διατάξεις του ν. 3852/2010»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1147 (2009) Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/109/ΕΚ (2009) για την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

131 (2007) Συγχώνευση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τα.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1016 (2005) Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3296/14.12.2004 (ΦΕΚ 253Α’) που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1018 (2003) ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2166/1993 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΌ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΤΟΥ Κ.Ν.2190/1920
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: 1083358/4175/565/0014 (1996) Πληροφορίες για την εφαρμογή της ΠΟΛ. 1212/96 σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1212 (1996) Φ.Π.Α. Εγκύκλιος, Νόμοι 2386/96 (ΦΕΚ. 43/Α/7-3-1996), 2399/96 (ΦΕΚ. 90/Α/27-5-1996)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ 1297/1972 - Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μεταροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικων μονάδων. [Τελευταία κωδικοποίηση με το ν.4305/2014]
ΑΝΟΙΓΜΑ