• αλλοδαπες επιχειρησεις

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1066017 ΕΞ 2018 (27.04.2018) - Υποβολή δηλώσεων από τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει του α.ν.89/1967 σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας εγκατάστασής τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1079/2018 (27.04.2018) - Ερμηνεία του Άρθρου 12 της ΣΑΔΦΕ μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ν.3047/2002, ΦΕΚ τ.Α’ 200/2002).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1148 (25.09.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 41 και 61 του ν.4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47/04.04.2017)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1087 (19.6.2017) - «Κοινοποίηση της αριθ. 100/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1031 (7.3.2017) - «Κοινοποίηση της με αριθμό 324/2016 Γνωμοδότησης της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 324/2016 - Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, των γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών, που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : ΔΕΑΦΑ 1101713 ΕΞ2016 (4.7.2016) - πάντηση σε ερώτημα. Περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όταν ο ένας από τους δύο εργοδότες είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ..
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1131/1997 (15.4.1997) - Καθορισμός των δικαιολογητικών για την επιβάρυνση της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης με γενικά έξοδα διαχείρισης και άλλα έξοδα, τα οποία πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή από την έδρα της αλλοδαπής επιχείρησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ