• μισθωτες υπηρεσιες

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1142016 ΕΞ 2018 (26.09.2018) - Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές εργαζομένων στους οποίους επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίμου με στέρηση μηνιαίων αποδοχών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1115232 ΕΞ 2018 (27.07.2018) - Εφαρμογή των διατάξεων της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι έχουν υποβάλει με επιφύλαξη τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1029/2018 (15.02.2018) - Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις που τα αντισυμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1109 (20.7.2017) - Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (χαρακτηρισμός εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1047 (2015) Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και στ΄ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Ε40/42 (2015) «Αναζήτηση στοιχείων από Δ.Ο.Υ. »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12A 1084609 ΕΞ 2014 (2014) «Φορολόγηση εισοδήματος που αποκτούν αιρετοί των ΟΤΑ για τη χρήση 2013.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1098 (2014) Παροχή οικονομικών στοιχείων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1104 (2014) Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 από τους υπόχρεους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Α 1048002 ΕΞ 2014 (2014) Φόροι που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4174/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1184 (2012) Κοινοποίηση της 140/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1141 (2012) «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1, 3, 4 και 11 του άρθρου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Παράταση Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (2012) Παράταση προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1100/23.4.2012 (2012) Απόδοση του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα με γραμμάτια συμψηφισμού καθώς και απόδοση του φόρου που παρακρατείται για ορισμένα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις με δηλώσεις, από τους υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων του δημοσίου, τους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και τους διαχειριστές χρηματικού, στην Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (2012) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 140/2012 (2012) Ερωτάται εάν το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της «ΔΕΗ Α.Ε.», από την παροχή ορισμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο, αποτελεί ή όχι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1131 (2011) Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων , που υποβάλλονται από τους ίδιους ή από λογιστή - φοροτεχνικό, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1054881 (2008) Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2008 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών καθώς και εισοδήματα, από συμμετοχή σε εταιρία, από μισθωτές υπηρεσίες, αξιωματικών εμπορικών πλοίων, από την αλλοδαπή και κατοίκων εξωτερικού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 1028247/547/Α0012 (2006) Υποβολή εμπρόθεσμης Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7-Φ-01.015) για την οποία δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ-01.042), οικονομικού έτους 2006, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1279 (1999) Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.
ΑΝΟΙΓΜΑ