• μερισματα

ΠΟΛ 1092/2018 (21.05.2018) - «Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1075697 ΕΞ 2018 (15.05.2018) - Χρόνος απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο «πάγιο μέρισμα» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2725/1999.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1065393 ΕΞ 2018 (26.04.2018) - Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει κατά τη λήξη ομολόγων χωρίς τοκομερίδια (zero coupon) ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Βεβαιώσεων Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2017 (Τελευταία Ενημέρωση: 29/3/2018)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ30316/54142/2000 (15.03.2018) - Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) .
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1045/2018 (07.03.2018) - Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1035/2018 (28.02.2018) - «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ30316/54142/Δ15.934 (21.12.2017) - Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για το έτος 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1114 (24.07.2017) - Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) και αλλοδαπού ιδρύματος (foundation).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 287/2016 (18.11.2016) - Φορολογία εισοδήματος. Απαλλαγή μερισμάτων μετόχων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, διαχειρίστριας και ναυλώτριας εταιρίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1025 (21.2.2017) - Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2284 ΕΞ (24.10.2016) - «Αναγνώριση προμερίσματος στα έσοδα της λαμβάνουσας μητρικής εταιρείας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Φ30316/56630/Δ15.974 (19.12.2016) - Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για το έτος 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΔΕΑΦ Β΄ 1135136 ΕΞ 2016 (15.9.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με τον συμψηφισμό του φόρου νομικού προσώπου που καταβλήθηκε για εισπραττόμενα μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, για το φορολογικό έτος 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ2016 (24.6.2016) - Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των εισπραττόμενων μερισμάτων από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ.: 27682/1542 (28.6.2016) - «Καταβολή μερισμάτων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) έτους 2016».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.Φ80020/οικ.23619/Δ15.426 (7.6.2016) - «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ν.4387/2016 (Α΄85)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1068 (1.6.2016) - Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 και της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν.4389/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β΄ 1076528 ΕΞ 2016 (10.5.2016) - Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα που προκύπτει από τα μαθηματικά αποθέματα ασφαλιστικών εταιρειών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1063718 ΕΞ 2016 (20.4.2016) - Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ