• δημοσια διοικηση

ΠΟΛ 1004/2018 (05.01.2018) - Κοινοποίηση της υπ’αριθμ.185/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. (Αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 185/2017 - Αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4440 ΦΕΚ Α' 224 (2.12.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΑΔ Γ 1142227 ΕΞ 2016 (29.9.2016) - «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4369 ΦΕΚ Α' 33 - (27.2.2016) - Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4389/2016]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 2/78782/0025 (2013) Τροποποίηση - κωδικοποίηση της υπ' αριθ. 2/97892/0025/19.1.2012 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ≪Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου προσδιορισμού και λογιστικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και των διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από το τίμημα σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152), λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, της ειδικότερης διαδικασίας μεταφοράς του τιμήματος στον ειδικό λογαριασμό, της ειδικότερης διαδικασίας και του τρόπου μεταφοράς του τιμήματος, όταν αυτό προέρχεται από αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου δημόσιας επιχείρησης ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ≪Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.≫.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1121589ΕΞ2013 (2013) «Σύσταση οργανικών μονάδων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων αυτών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4109 (2013) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ3Α 5012367 ΕΞ2012 (2012) «Τροποποίηση της ΑΥΟ Δ3Α 5052932 ΕΞ 2011/19-12-2011 (ΦΕΚ 3188/30-12-2011) σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ3Α/5052932/ΕΞ2011 (2011) «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3801/09 (2009) Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης
ΑΝΟΙΓΜΑ