• κυρωσεις

ΠΟΛ 1088/2018 (11.05.2018) - Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 124/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα) σχετικά με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 124/2017 - Χαρακτηρισμός των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. ως φόρου ή τέλους ή εισφοράς - Ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία βεβαίωσης και στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3326/212 (2015) Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 48 (2014) «Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού – Έλεγχος τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – Επιβολή και ύψος διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) – Επιβολή άλλων κυρώσεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ.11321/11115/802 (2014) «Ύψος και τρόπος υπολογισμού των προστίμων και κυρώσεων που επιβάλλονται, κατά δέσμια αρμοδιότητα, από την ΕΥΠΕΑ και τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασία και συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. πρωτ: 8422/20 (2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 27397/122/19-08-2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄/23-08-2013) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1067 (2014) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19α του ν.4015/2011 περί "Ευθύνης εκκαθαριστών - Ευθύνης νομικών προσώπων και Διοικήσεων", όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4138/2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288Α’ /31.12.2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.46882/6199 (2013) Επιβολή κυρώσεων για το σύστημα εισροών-εκροών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. πρωτ: 27397/122/19.8.2013 (2013) «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α2-652 (2013) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Α2-85/13 (ΦΕΚ 133/Β΄/29-1-2013)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1089785 ΕΞ 2013 (2013) Κυρώσεις επί μη επίδειξης αθεώρητων βιβλίων κατά τον προληπτικό έλεγχο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1032 (2013) Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α2-85 (2013) Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8α και των άρθρων 3 και 8 του Ν. 3668/2008, όπως τροποποιήθηκαν - αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 236 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/12) και ισχύουν, στους παραβάτες της υπ’ αριθμ. Α2-1145/28-11-2012 απόφασης (Α.Δ. 4/2012) ΦΕΚ 3313/Β/12-12-2012).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 48680/5032 (2012) Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. οικ. 484/36/Φ.15 (2012) Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’143)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ, 59589/6166 (2011) Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 (2011) Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1222 (2011) Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 3994/2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 (2010) Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1010 (2010) Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3814/2010 (ΦΕΚ 3Α΄) «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» και οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ