• δικαιολογητικα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1119042 ΕΞ 2017 (02.08.2017) - «Παροχή οδηγιών σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/55763/0026/17.07.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥΤΗ-Ε33, ΦΕΚ 215 Β΄) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ≪Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 940/81279 (26.07.20170 - Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17 α του ν. 4056/2012 (Α΄ 52).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1107814 ΕΞ 2017 (13.07.2017) - Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2/55763/0026/17-7-2013 (ΦΕΚ 215 Β’) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1061063 ΕΞ 2017 (25.4.2017) - «Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4983/11.4.2017 Ερώτηση αναφορικά με τη διαδικασία της συμβολαιογραφικής μεταβίβασης ακινήτων και του αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτής»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. οικ. 101005/1182/Φ15 (30.9.2016) - Ερμηνευτική εγκύκλιος του άρθρου 22 του ν.4403/2016 (Α΄125), σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 22 του ν.3982/2011 (Α΄143), σχετικά με την προθεσμία και την παράταση αυτής για την τεχνική ανασυγκρότηση συνόλου ή μέρους των εγκαταστάσεων μεταποιητικών δραστηριοτήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.65244/5451 (2015) Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία περί υποχρεωτικού ορισμού φυσικού προσώπου ως Υπεύθυνου λειτουργίας μικτού ή αμιγούς πρατηρίου υγραερίου σε σχέση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας αυτού, είτε σε σχέση με τα δικαιολογητικά για τη τροποποίηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, μέσω της διαδικασίας έγκρισης σχεδιαγραμμάτων και τη μετατροπή του σε μικτό πρατήριο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ12 1144717 ΕΞ2013 (2013) Παραλαβή δηλώσεων και δικαιολογητικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ12 1125315 ΕΞ2013 (2013) Παραλαβή δηλώσεων και δικαιολογητικών .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ12 1124312 ΕΞ2013 (2013) Έλεγχος των δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ12 1121500 ΕΞ2013 (2013) Έλεγχος των δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 84151/ΙΑ (2013) Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 151678/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1136 (2013) Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 52887/ΙΑ (2013) Τροποποίηση της αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 36859 (2013) υμπλήρωση της αριθ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/13-03-2012 (ΦΕΚ 713/τ. Β΄/2012) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 2/55763/0026 (2013) Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 1946/131211 (2012) Τροποποίηση της αριθμ. 230/20798/21-2-2012 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 593), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1216 (2012) Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1161/31.05.2012 Α.Υ.Ο., για το οικονομικό έτος 2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1217 (2012) Τροποποίηση της ΠΟΛ.1145/31.05.2012 (ΦΕΚ Β’1839/11.06.2012) σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 151678/ΙΑ (2012) Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Οικ.37658/2660 (2012) Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ