• δικαιολογητικα

Αριθμ. Πρωτ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α1.2/16756 (2012) «Επικαιροποίηση των δικαιολογητικών που έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1161 (2012) Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, και ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., για το οικονομικό έτος 2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ: 855/68504 (2012) «Τροποποίηση της αριθμ. 230/20798/21-2-2012 Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 593).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ. : 2/43371/0026 (2012) Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1145 (2012) Καθορισμός των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρωτ: Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 (2012) Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 230/20798 (2012) Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α’89) με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75). Υποβολή αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, καθώς και περιεχόμενο του Μητρώου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 2975 (2012) Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ.15 (2012) Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.40035/οικ.5136/413 (2011) Καθορισμός δικαιολογητικών για την παροχή περίθαλψης στους άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.3845/2010 (Α’ 65) και ν.3863/2010 (Α’ 115).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1114 (2011) Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1093/14-06-2010 σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66Α’)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1020 (2011) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ. : Δ17Ε 5001790 ΕΞ 2011 (2011) Τακτοποίηση προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσαρτώνται σε εκκρεμή τελωνειακά παραστατικά εισαγωγής εμπορευμάτων που τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα με την προϋπόθεση άμεσης αποστολής σε άλλο Κράτος-Μέλος της ΕΕ κατ\' εφαρμογή της Τ. 10440/1993 ΑΥΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1093 (2010) Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄/24-12-2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄/23-04-2010).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1075 (2010) Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ’ και στ’ της παραγράφου 2 και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, απαιτούμενα δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ