• πτωχευτικος κωδικας

ΠΟΛ 1118/2018 (21.06.2018) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄105/14-6-2018) «Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1049/2018 (08.03.2018) - Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του Μέρους Πρώτου του ν. 4446/2016 (Α΄ 240/22-12-2016) και το άρθρο 14 του ν. 4491/2017 (Α΄ 152/13-10-2017)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1027/2018 (12.02.2018) - Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 – Α΄ 153) με τους ν. 4446/2016 (Α΄240), ν. 4472/2017 (Α΄ 74), ν. 4491/2017 (Α΄ 152) και ν. 4512/2018 (Α΄5): Επισήμανση βασικών μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1167733 ΕΞ 2017 (09.11.2017) - Κοινοποίηση των άρθρων 14 και 15 του ν. 4491/2017 (Α΄ 152/13-10-2017), με τα οποία αντικαταστάθηκαν διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄153) και του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1189783 ΕΞ2016 (29.12.2016) - Κοινοποίηση διατάξεων του Μέρους Πρώτου (άρθρα 1-13) -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ν. 3588/2007, Α΄ 153), του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4446 ΦΕΚ Α' 240 (22.12.2016) - Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1066 (1.6.2016) - Τροποποίηση Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007): Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Γ3 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄/14-8-2015), του άρθρου 66 του ν.4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α΄/24-12-2015) και του άρθρου 13 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α΄/5-4-2016) και παροχή οδηγιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1203 (2015) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 62 Α του Κ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με τη ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή οφειλετών του Δημοσίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Γ.Δ.Ο.Π. 0000901 ΕΞ 2015/Χ.Π. 2217 (2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41403/Β1563/28.9.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2795).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1068 (2013) Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ) «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΠ: 41403 /B’ 1563 (2012) «Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης ανά δικαιούχο από απαίτηση του άρθρου 154 γ του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά την ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1188 (2012) Ανάλυση διατάξεων του Έκτου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης» - Κοινοποίηση νέων διατάξεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Ε33/688 (2012) Διεκπεραίωση υποβληθέντων αιτήσεων επί συμφωνιών εξυγίανσης και σχεδίων αναδιοργάνωσης σύμφωνα με τα άρθρα 99 – 131 του Πτωχευτικού Κώδικα - Ν. 3588/2007.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4055 (2012) Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4013 (2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1087 (2010) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007) και του ν. 3808/2009, που αφορούν στη διαδικασία συνδιαλλαγής
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3588-2007 (2007) Πτωχευτικός Κώδικας
ΑΝΟΙΓΜΑ